Nyheter

Skogsstyrelsen begär 800 miljoner till naturvård

I årets budgetunderlag begär Skogsstyrelsen medel inom ett tiotal olika områden där frågor rörande naturvårdande skötsel, områdesskydd och övriga intrångsersättningar väger tungt. Totalt äskas en medelsförstärkning på drygt 800 miljoner kronor årligen inom dessa områden.

– Läget för Skogsstyrelsens arbete med att bevara miljövärden och skydda skogar med höga naturvärden är mycket ansträngt. Om vi ska kunna uppfylla vårt myndighetsuppdrag att verka för stärkta och bevarade miljövärden behöver vi få tillräckligt med ekonomiska medel för detta, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen har inte haft så låg nivå på bildande av nya formella skydd på hela 2000-talet som nu. Samtidigt finns ett akut behov av skötsel av redan skyddade områden. Till detta kommer myndighetens skyldighet att avsätta medel för ersättningar till de markägare som nekats avverka i fjällnära skog.

– Den mycket kraftiga ökningen av ansökningar om avverkning i fjällnära skog, och de ersättningar till markägarna som dessa innebär, slår helt undan försättningarna för myndighetens arbete med att bilda nya områdesskydd under 2021, säger Herman Sundqvist.

I budgetunderlaget begär Skogsstyrelsen förstärkning inom följande områden kopplat till stärkta miljövärden:

Bildande av områdesskydd (360 miljoner kronor per år)

Naturvårdande skötsel i formellt skyddade områden (59 miljoner kronor per år)

Intrångsersättningar kopplat till fjällnära och artskydd (410 miljoner kronor per år)

Utveckla kunskapsunderlag och planeringsstöd för naturvärden i skog (20 miljoner kronor per år)

Utveckla arbetet med attraktivare skogar för upplevelsevärden (10 miljoner kronor per år)

Utöver detta begär Skogsstyrelsen även medel för ekonomiska stöd för naturvårdande skötsel i frivilliga avsättningar och kompetensutveckling inom skogsbruket.