Nyheter

Svenska kraftnät utreder elförsörjningen till Gotland

Svenska kraftnät har i en analys bedömt att elförsörjningen till Gotland behöver förstärkas och ska därför genomföra en nätutredning för att identifiera den bästa helhetslösningen.

I regleringsbrevet för 2020 fick Svenska kraftnät i uppdrag att göra en bedömning om Gotland har en trygg och säker elförsörjning på kort och lång sikt. Förutsättningarna på Gotland har förändrats markant de senaste åren och kraven på en robust, trygg och mer driftsäker elförsörjning har ökat.

– Omställningen till en koldioxidneutral industri på Gotland, innebär en kraftigt ökad efterfrågan av el. Totalförsvaret och planerna på en utökad vindkraftsproduktion är viktiga drivkrafter för en ny förbindelse mellan fastlandet och ön. Då befintliga förbindelser behöver genomgå en teknisk förnyelse mellan 2030-2040 skulle en ny förbindelse med stor sannolikhet behövas oavsett dessa expansionsplaner, säger Erik Böhlmark, ansvarig för Gotlandsutredningen på Svenska kraftnät.

Nätutredningen ska ge förslag på hur framtida elförsörjningen till Gotland bör utformas. I en sådan utredning är det viktigt med ett helhetsperspektiv som ska beakta alla relevanta aspekter, som exempelvis den förväntade utbyggnaden av havsbaserad vindkraft i Östersjön och en ökad elektrifiering av samhället och industrin på Gotland.

Vilken teknisk lösning som bäst svarar mot de framtida behoven är en central fråga i utredningen såväl som ansvaret för upprättandet av kommande förbindelse. Svenska kraftnät har tillsammans med elnätsbolagen Vattenfall Eldistribution och Gotlands Elnät gjort bedömningen att Svenska kraftnät initierar och leder denna gemensamma utredning.

– Nätutredningen kommer att ge viktiga svar och identifiera den bästa lösningen ur ett helhetsperspektiv. Då vår tidiga analys visat att en ny förbindelse troligen behövs färdigställas inom tio år, behöver nätutredningen påbörjas inom en snar framtid. Planen är att påbörja utredningen under kvartal 3 2021, säger Erik Böhlmark.