Nyheter

Foyen kommenterar regeringens förslag om minskade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Den 2 februari 2021 presenterade Regeringen ett förslag som ska leda till minskade anslutningskostnader för elproduktion till havs.

Här kommenterar advokat Pia Pehrson och biträdande jurist Mikael Jonasson på Foyen Advokatfirma innebörden av förslaget:

”Förslaget innebär i stora drag att kostnaden för att ansluta anläggningar för havsbaserad elproduktion till transmissionsnätet för el flyttas, från producenten till Svenska kraftnät och i slutändan till nätkundskollektivet.

Förslaget har nu skickats ut på remiss och remissinstanserna har till och med den 3 maj 2021 att inkomma med sina synpunkter. Förordningen föreslås att träda ikraft den 1 augusti 2021.

Förslaget innebär att Svenska kraftnät ska bli skyldiga att bygga ut elnätet till havs för att möjliggöra anslutning av havsbaserade vindkraftsanläggningar till transmissionsnätet:

”Svenska kraftnät ska också bygga ut transmissionsnätet till områden inom Sveriges sjöterritorium där det finns förutsättningar för att ansluta flera elproduktionsanläggningar och där sådan utbyggnad främjar uppfyllelsen av Sveriges mål om förnybar elproduktion”.

Även om förslaget innebär goda nyheter för vindkraftsbranschen uppkommer även vissa frågor som Regeringen inte adresserar i sitt förslag.

I promemorian från Infrastrukturdepartementet står det att ledningarna inte behöver ha en överkapacitet, det räcker att anläggningen går att uppgradera vid behov.

Ett sådant förfarandesätt kan tyvärr komma att urholka hela förslaget. På Näringsdepartementets bord ligger redan idag åtskilliga ansökningar om undersökningstillstånd och tillstånd att driva vindkraftsanläggningar.

Med andra ord kan vi förvänta oss att det inom en snar framtid kommer att byggas åtskilliga vindkraftsanläggningar offshore vilka alla behöver få ta del av transmissionsnätet. Om ledningarna inte redan från början konstrueras med en överkapacitet kommer Svenska kraftnäts utbyggnad att försenas då resurser behöver läggas på att uppgradera ledningar istället för att anlägga nya.”