Nyheter

Europas elnätsföretag samlas i ny organisation

Elnäten står i centrum för utvecklingen av Europas energisystem. Nu samlar sig elnätsföretagen och skapar en ny europeisk organisation – EUDSO-Entity – för att effektivare bidra i utvecklingen av energimarknaden.

Det är inte bara i Sverige som elnäten betraktas som en central faktor för en lyckad elektrifiering och klimatomställning, situationen är densamma runt om i hela EU.

– EU-kommissionen anser att elnäten är en nyckel för den gröna omställningen och menar att de utgör stommen av den inre marknaden för energi, säger Björn ter Bruggen, som de senaste tio åren har jobbat mycket med elnätsfrågor på EU-nivå. Han var ordförande för en av de fyra arbetsgrupper som tog fram de interna reglerna för den nya europeiska organisationen (EUDSO-Entity).

Organisationen startar första kvartalet

Eftersom EU-kommissionen sätter elnäten i centrum av utvecklingen har de i lagstiftningen ställt krav på att EU:s elnätsföretag ska samla sig i en ny organisation. På det sättet får kommissionen bara en samtalspartner och kan därmed genomföra arbetet effektivare. Det här kravet kom 2019 i samband med att EU fastställde det fjärde energipaket – Clean Energy Package – och nu ser den nya organisationen snart dagens ljus. Under första kvartalet i år rullar EUDSO Entity igång sitt arbete.

– Det här är möjligheten för oss svenska elnätsföretag att påverka hur energilagstiftningen kommer att se ut framöver, för den kommer alltmer att utformas i Bryssel. Hittills har det handlat om direktiv som enskilda medlemsländer har fått införa i nationell lagstiftning, framöver kommer det att bli nätföreskrifter som har direkt effekt och därmed tolkningsföreträde över stora delar av svensk energilagstiftning, säger Björn ter Bruggen.

Stora möjligheter att påverka

Som organisationen är uppbyggd har de svenska elnätsföretagen stora möjligheter att påverka, menar Björn ter Bruggen, men då gäller det att så många elnätsföretag som möjligt blir medlemmar. De behöver också samla sig bakom gemensamma kandidater att välja in i organisationens styrelse samt i möjligaste mån enas om gemensamma ståndpunkter.

– Jag förstår om man inte har möjlighet att engagera sig som litet företag, men det finns ett antal bolag som engagerar sig och dessa kan hjälpa till. Det viktigaste är därför att man registrerar sig som medlem och röstar, säger Björn ter Bruggen.

50-tal svenska företag är medlemmar

I dagsläget har ungefär 830 elnätsföretag anmält sig till EUDSO-Entity och bland dem ett 50-tal svenska elnätsföretag. De svenska elnätsföretagen kommer i arbetet att ha sällskap av företag med alltifrån ett 20-tal kunder till företag med flera miljoner, som till exempel franska Enedis med 36 miljoner kunder.

Vad blir viktigt för de svenska företagen att driva i den nya organisationen?

– Vi har en väl fungerande elmarknad här och den ska vi värna vid utarbetandet av de bindande nätföreskrifterna och i bästa fall också övertyga andra länder om att de bör utveckla samma modell. Men för att lyckas med det sistnämnda krävs det mycket resurser, säger Björn ter Bruggen.

Fakta EU DSO Entity:

Generalförsamling en gång om året.

Styrelsen består av 27 medlemmar:

– 9 representanter för medlemmar med mindre än 100 000 kunder.

– 9 representanter för medlemmar med mellan 100 000 och 1 miljon kunder.

– 9 representanter för medlemmar med mer än 1 miljon kunder.

Det finns 5 expertgrupper med 30 medlemmar per grupp varav 10 ska representera annan verksamhet än elnät, exempelvis industrin eller akademiker.

Det finns dessutom en expertgrupp där varje medlemsland är representerad samt en strategiskt rådgivande grupp.

53 svenska elnätsföretag har registrerat sig som medlemmar i den nya organisationen.

EXEMPEL PÅ VIKTIGA FRÅGOR FÖR EU DSO ENTITY

– Främja drift och planering av lokala och regionala elnät i samordning med driften och planeringen av stamnätet.

– Underlätta integreringen av förnybar energi, decentraliserad produktion och energilagring.

– Underlätta efterfrågeflexibilitet och marknadstillträde för användare av distributionsnät.

– Bidra till digitaliseringen av distributionsnät och intelligenta mätare.

– Stödja utvecklingen av datahantering, IT-säkerhet och dataskydd i samarbete med myndigheter.

– Delta i utarbetandet av nätkoder som är relevanta för driften och planeringen av distributionsnät och den samordnade driften av överförings- och distributionsnät.