Nyheter

Nytt demoprojekt

Kan Karlstads Energis anläggningar även användas för att framställa biobaserade kemikalier och förnybara bränslen? Det ska bolaget tillsammans med Bioshare AB ta reda på genom att bygga en demonstrationsanläggning vid Hedenverket.

– En klimatsmart framtidssatsning, säger Monika Bubholz (MP), styrelseordförande i Karlstads Energi.

Projektets budget uppgår till 34 miljoner kronor varav hälften finansieras av Energimyndigheten.

Fjärrvärmen använder redan idag resurser som annars skulle gå till spillo, exempelvis restprodukter från skogsindustrin. I Karlstads Energis två kraftvärmeverk produceras både förnybar el och förnybar fjärrvärme av dessa skogsrester.

Nu ska Karlstads Energi och Bioshare, också det ett Karlstadsbaserat företag, undersöka om resursutnyttjandet vid Hedenverket kan vässas ytterligare.

– Vi bedömer att vi kan tillverka förnybara bränslen mer kostnadseffektivt genom att nyttja våra befintliga pannor, säger Linda Östberg, produktionschef på Karlstads Energi.

Genom att ansluta en reaktor till pannan i ett av kraftvärmeverken kan het sand föras över från pannan till reaktorn där även trädbränsle tillförs. I reaktorns syrefria miljö sker pyrolys eller förgasning av trädbränslet med hjälp av den heta sanden som sedan återförs till pannan tillsammans med kvarstående träkol.

Under projektet ska den gas som demonstrationsanläggningen genererar ledas tillbaka och förbrännas i pannan, prover kommer att tas ut för att bekräfta och vidareutveckla processen. När processen är färdigutvecklad är planen att gasen ska användas, och det finns många områden.

– Med den här tekniken skulle vi kunna producera ersättning för fossil eldningsolja och gas. Dessutom biodrivmedel till vägtransporter eller förnybart flygbränsle som efterfrågas allt mer. Det skulle också gå att göra biogas, vätgas eller biobaserade kemikalier, berättar Christer Gustavsson, vd på Bioshare.

Faller projektet väl ut skulle nästa steg kunna vara att bygga en fabrik i anslutning till Hedenverket där gasen raffineras till de produkter som efterfrågas mest på marknaden.

Det förberedande arbetet med att ansluta reaktorn till Karlstads Energis kraftvärmeverk har redan påbörjats. Hösten 2021 ska reaktorn vara på plats och projektet pågår sedan i ytterligare tre år.

– Vi ser en stor potential i detta projekt. Eftersom det finns mer än 100 fjärrvärmepannor i hela Sverige där tekniken skulle kunna installeras så har projektet ett nationellt intresse, säger Christer Gustavsson, vd på Bioshare.

Energimyndigheten har beviljat 17 miljoner i stöd till projektet, vilket täcker ungefär halva projektets budget, resten finansieras av BioShare. Karlstads Energi bidrar med personal och genom att tillhandahålla ett av sina kraftvärmeverk.