Nyheter

Förslag för att effektivisera utbyggnaden av elnätet överlämnas till regeringen idag

Energiomställningen och elektrifieringen av Sverige kräver omfattande förstärkningar och utveckling av elnätet. Svenska kraftnät, tillsammans med regionnätsföretagen E.ON Energidistribution, Ellevio, Jämtkraft, Skellefteå Kraft Elnät, och Vattenfall Eldistribution, överlämnar nu konkreta åtgärdsförslag till energiminister Anders Ygeman (S).

Effektivare tillståndsprocesser som tar hänsyn till system- och beredskapsperspektivet, tydliga riktlinjer för teknikval, utpekande av områden för riksintresse för energidistribution och översyn av lagstiftningen för kommunala energiplaner.

För att möta samhällets efterfrågan uppskattas de kommande 10 åren investeringsbehov om ca 70 miljarder i transmissionsnätet och 64 miljarder i regionnätet.

– Under de kommande fyra åren planerar E.ON att investera 16 miljarder kronor i utvecklingen av våra elnät. Investeringarna är en nyckel för att klara såväl klimatmålen som Sveriges konkurrenskraft. Samhällsintresse och klimatnytta måste väga tyngre än vad de gör idag. Åtgärdsförslagen skulle ge oss förutsättningar att vara ännu effektivare i våra framtida investeringar, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Effektivare tillståndsprocesser och tydligare regelverk

Förutsättningarna för att få tillstånd har dock försämrats. Vår gemensamma bild är att tillståndsprocesserna blir allt mer komplexa med högre krav, striktare tillämpningar och intressekonflikter som leder till allt längre tillståndsprocesser. Tillämpningen av regelverken för nätkoncessioner skiljer sig dessutom från miljöprövningar av annan verksamhet.

– Energiomställningen är avgörande för att lösa klimatutmaningarna och elnätet spelar en mycket viktig roll. Tidskrävande tillståndsprocesser med risk för att tillstånd uteblir, utgör ett allvarligt problem för våra möjligheter att leverera det samhället efterfrågar, säger Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät

Samsyn kring luftledning som teknikval

En av de strategiskt viktigaste frågorna som påverkar tillståndsprocessen är teknikvalet. Svenska kraftnät och regionnätsföretagen har samsyn om att luftledning som teknikval förordas på de högsta spänningsnivåerna i regionnätet och i transmissionsnätet. Luftledning är den tekniska lösning som ger ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät till lägst samhällskostnad. Luftledning är i regel ett mycket billigare alternativ än markkabel, vilket innebär lägre kostnader för elnätskunderna.

Det alternativa valet med markkabel på dessa spänningsnivåer medför tekniska svårigheter som försämrad elkvalitet och ökad risk för avbrott. Markkabel kan därför bara förordas på kortare sträckor där det inte är möjligt att bygga en luftledning.

Förstärkningar av elnätet behöver också beakta system- och beredskapsperspektivet och tekniskt utformas för att möta kraven på driftsäkerhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

– Investeringsplanerna sträcker sig över lång tid och i bedömningen av ledningarnas nytta behöver ett helhetsperspektiv beaktas med hänsyn till system- och beredskapsperspektiv. En fortsatt bedömning av koncessionsansökningar var för sig riskerar att leda till problem i elsystemet på längre sikt, säger Lotta Medelius-Bredhe.

Läs skrivelsen i sin helhet