Nyheter

Så ska Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045

Idag överlämnar Energiföretagen Sverige en handbok för klimatomställningen till energiminister Anders Ygeman vid ett webbinarium. Den visar vad som behöver göras, av vem, och när, för att Sverige ska nå nettonollutsläpp år 2045.

Det kräver stora omställningar, i framför allt transportsektorn och industrin, där fossila bränslen på kort tid ska ersättas med fossilfri energi, främst el. Går det? Svaret är ja, men mycket måste göras för att ge rätt förutsättningar – och det är bråttom.

Merparten av Sveriges klimatutsläpp kommer från industrin och transportsektorn, som står för cirka en tredjedel var av de totala utsläppen. Färdplanerna som har tagits fram inom Fossilfritt Sverige visar att en kraftigt ökad användning av el är en nyckel till att nå klimatmålen.

Ambitionerna hos svenska företag och branscher är höga och engagemanget stort, investeringarna som väntar är i rekordklass. Det krävs samarbete mellan flera aktörer för att lyckas nå målet så kostnadseffektivt som möjligt. Och det behövs en tydlig handbok för politiken som visar vad som behöver göras, när det behöver göras och av vem.

– Handboken innehåller ett antal tidslinjer som pekar ut förslag och åtgärder som krävs för att energisystemet ska kunna vara nyckeln för hela Sveriges omställning. Det handlar om eldrivna fordon, flyg och sjöfart och omställningen till fossilfritt stål, men också om hur vi tar hand om de allra sista utsläppen, som är svårast att ta bort, med hjälp av infångning och lagring. Vi hoppas förstås att politiker och myndigheter ska ha nytta av handboken och använda den i arbetet framåt, säger Gunilla Andrée, tf vd, Energiföretagen Sverige.

Mer om handboken och tidslinjerna

Energiföretagen Sverige har under drygt ett år, i nära samverkan med de olika branscher som pekat på fossilfri energi som nyckel till fossilfrihet, arbetat med att ta fram tidslinjer som ska handleda beslutsfattarna. Tidslinjerna identifierar vad som behöver göras, när det måsta göras och vem som behöver göra det, för att klimatmålen ska vara möjliga att nå.

De tidslinjer som har tagits fram inom projektet Färdplan Energi är:

Utvecklad elmarknad för det fossilfria samhället

Kortare och effektivare tillståndsprocesser för investeringar i omställningen

Röj hinder för kostnadseffektiv utbyggnad av all el- och värmeproduktion

Röj hinder för solenergi

Röj hinder för kärnkraft

Röj hinder för fjärr- och kraftvärme

Röj hinder för vindkraft

Röj hinder för vattenkraft

Flexibilitetslösningar och lager

Elektrifiering av transportsektorn

Vägen till negativ utsläpp genom bio-ccs

Reducera utsläpp från plastavfall

Läs mer om Färdplan Energi och fördjupa dig i tidslinjerna på Energiföretagen Sveriges webbplats.