Nyheter

Aldrig tidigare har Sysav producerat så mycket fjärrvärme som under 2020

– Framför allt elproduktionen är väldigt viktig för hela regionen. I takt med att annan elproduktion lagts ner i södra Sverige, blir den produktion som finns kvar, allt viktigare. Inte minst med tanke på att överföringskapaciteten från norra till södra Sverige har ytterligare försämrats under 2020, säger Mats Didriksson, operativ chef på Sysav.

Sysav är en viktig energiproducent. 60 procent av den fjärrvärme och 10 procent av all el som används i Malmö och Burlöv produceras på Spillepeng. Det gör Sysav till en av de största energiproducenterna i regionen. För privatpersoner och företag är detta viktigt. Elpriset sätts utifrån tillgång och efterfrågan och i och med att överföringen av el från Norrland till södra Sverige är begränsad, stiger priserna i syd.

– Under 2020 var elpriserna i genomsnitt över året knappt 80 procent högre i Skåne än i norra Norrland. Utan vår produktion, hade prisskillnaden varit ännu högre, säger Mats Didriksson.

Bakom produktionsrekordet ligger bland annat en hög tillgänglighet i de fyra pannorna.

– Vårt underhållsprogram förfinas hela tiden. Ett väl genomfört underhåll under sommarens revisionsperiod, samt ett konsekvent fokus på förebyggande underhåll underlättar arbetet under resten av året när värme- och elproduktionen är som viktigast, tillsammans med en engagerad och uppmärksam personal inom drift och underhåll.

Fakta energiåtervinning:

Under 2020 producerade Sysav 1 485 GWh värme (det tidigare rekordet var 1 465 GWh) och 198 GWh el (189 GWh tidigare rekord).

Sysav har fyra pannor, två som producerar värme och två som producerar både värme och el. Tillgängligheten i pannorna har under 2020 legat på nära 96 procent, också det ett nytt rekord.

All värme som produceras säljs till den lokala fjärrvärmeleverantören. Elen säljs på elbörsen NordPool.

Bränslet består av brännbart hushållsavfall, brännbart industriavfall och liknande fraktioner. En viss del av bränslet kommer från utlandet. Att energiåtervinna detta avfall innebär en stor miljönytta då alternativet oftast är att lägga detta avfall på deponi med stora metanutsläpp som följd.

Energiåtervinningen genererar koldioxidutsläpp, men Sysavs senaste klimatbokslut visar att vi minskat nettotillförseln med cirka 77 000 ton koldioxid, jämfört med om vi inte funnits. Bland annat då regionen i annat fall behövt annat fossilt bränsle till fjärrvärmenäten och då mer avfall i så fall skulle hamnat på deponi.