Nyheter

Vindkraftsbygget i Ramsberg stöter på motstånd

Vindkraftsprojekt stöter som bekant på patrull runt om i Sverige. Nu är det bygget av  en vindkraftspark i Ramsberg som stöter på motstånd från boende i trakten.

En motståndsgrupp har bildats mot företaget Eolus Vind AB:s planer på en vindkraftpark med 11 stycken ca 200-250 meter höga vindkraftverk vid sjön Norrmogen i Ramsberg. Gruppen ”Motvind Norrmogen” har en egen hemsida (www.nyavyer.net).

Eolus Vind AB tillsammans med Sveaskog, undersöker möjligheterna att etablera vindkraft inom projektområdet ”Norrmogen” som är beläget i Lindesbergs kommun, cirka 12 km sydväst om Skinnskatteberg och drygt 23 km nordost om Lindesberg.

Den 1 december 2020 publicerades ett tidigt informationsutskick som syftar till att informera om det tänkta projektet samt att i ett tidigt skede av projektutvecklingen säkerställa en god kommunikation mellan Eolus och de närboende samt andra berörda intressenter i området.

Eolus poängterar att det kommer ges fler möjligheter att yttra sig om projektplanerna under den samrådsprocess som utgör en obligatorisk del av tillståndsprocessen för vindkraftsetableringar.

Nu finns redan flera inlägg på gruppen ”Motvind Norrmoges hemsida som utifrån olika perspektiv ifrågasätter placeringen av den planerade vindkraftparken vid Norrmogen av flera skäl:

Ernst Witter (Gammelbo) skriver bland annat:

”Jag förstår att det finns politiska mål att öka produktion av el från förnybara energikällor såsom vind. Jag är dock förvånad över val av lokalisering av den tänkta vindkraftparken eftersom det finns uppenbara motstående lokala och riksintressen för utveckling av turism och friluftsliv. Valet av lokalisering är förvånande – inte minst med tanka på Eolus’ samarbetspartner Sveaskog omfattande markinnehav där det finns potentiella alternativa lokaliseringar för vindkraftparker där det inte finns lika uppenbara motstående intressen.” Läs hela inlägget >>

Björn Lagerman (som förvärvat mark vid Norrmogen i direkt anslutning till projektområdet) skriver bland annat:

”För fortsatt utveckling av BeeScanning och The Swarm behövs ostörd miljö för att utveckla varroaresistenta bin och studera samverkan mellan pollinatörer och både vilda och odlade växter. En vindkraftsexploatering skulle kunna hota den verksamheten och försvåra möjligheterna att etablera det forskningscenter som är vårt syfte”. Läs hela inlägget >>

Bill Wahlgren (Rävnäsvägens samfällighetsförening) skriver bland annat:

”Ett antal vindkraftverk ger oss inte vår skola tillbaka i Ramsberg. Vi behöver arbetstillfällen nu och i framtiden genom att uthålligt bruka de tillgångar som finns i vårt landskap – skogen, vattnet och det småskaliga jordbrukandet som ger liv och öppenhet i landskapet och inte minst en utvecklad naturturism. Ett levande kulturliv följer med ett i allt fungerande lokalsamhälle”. Läs hela inlägget >>