Nyheter

Höga betyg när BioInnovation når halvtid

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation, som arbetar för utveckling av biobaserade produkter, material och tjänster, får goda omdömen i den omfattande sexårsutvärdering som genomförts på uppdrag av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

– Vi är mycket glada över att utvärderingen bekräftar att BioInnovation är ett väl fungerande program med strategisk utveckling och ledning samt med en ändamålsenlig inriktning. Det visar att programmet är en viktig aktör i omställningen till ett fossilfritt samhälle, säger Jan Svärd, ordförande för BioInnovations programstyrelse.

– I utvärderingen beskrivs att programmet har en kritiskt viktig roll i innovationssystemet och att BioInnovations additionalitet är mycket stor. Det är goda betyg som visar att våra insatsformer är relevanta och att vi lyckas bygga ny gränsöverskridande samverkan, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

BioInnovations uppdrag är att skapa de bästa förutsättningarna för att öka förädlingsvärdet i den svenska biobaserade sektorn och arbeta för visionen om att Sverige ställt om till en bioekonomi år 2050. I programmets verksamhet ryms att ta fram och genomföra utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt, sprida resultat och kunskap, samt bygga samverkan mellan företag, offentliga aktörer och forskningsaktörer över branschgränser.

Innovationsprogrammet är initierat av de tre branscherna Skogsindustrierna, TEKO – Sveriges Textil- och modeföretag samt IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.

Satsningen finansieras till hälften av de tre forskningsfinansiärerna Vinnova, Energimyndigheten och Formas. BioInnovation är ett av totalt 17 strategiska innovationsprogram i Sverige.

– Ett av programmets främsta mervärden är att det sammanfört idéer och uppslag från olika områden som har skapat symbios mellan aktörer och branscher som inte tidigare samarbetat, säger Mikael Danielsson, Director R&D, Albany International och ledamot i BioInnovations programstyrelse samt representant för TEKO.

– Innovation av processer som använder biobaserade restprodukter är viktigt för svensk kemi­industri – och där är långsiktigheten hos Bioinnovation avgörande för att öka samarbetet mellan kemi-, skogs- och textilindustri, säger Anders Fröberg, ansvarig för strategiska hållbarhetssatsningar på Borealis i Sverige och styrelseordförande för IKEM.

– Bioinnovation ger oss möjlighet att bygga vidare på de styrkor som råvara från våra svenska skogar ger, säger Henrik Sjölund, vd och koncernchef för Holmen samt ordförande för Skogsindustrierna.

Utvärderingens övergripande rekommendation är att BioInnovation bör erhålla fortsatt finansiering på samma nivå som tidigare. Utvärderingens resterande rekommendationer är framåtblickande och fokuserar på hur programmet kan utvecklas vidare.

– Vi ska nu revidera vår programlogik och arbeta effektivt med uppföljning av de över hundra projekt som finns i vår projektportfölj. I portföljen ryms en stor mängd kunskap om spännande utvecklingsområden, säger Anna Wiberg, programchef för BioInnovation.

BioInnovation är ett av sex strategiska innovationsprogram som utvärderas i år.

Utvärderingsrapporten finns publicerad på Vinnovas webbplats: 

https://www.vinnova.se/publikationer/sexarsutvardering-av-strategiska-innovationsprogrammet-bioinnovation/