Nyheter

Svebio: Fel av EU att styra med detaljreglering

– EU-kommissionens förslag till taxonomi är symptom på ett större systemfel i EU:s klimatpolitik. Istället för att införa allt fler detaljregleringar och försöka dela in olika åtgärder i ”gröna” och ”icke-gröna” borde EU styra med starka generella styrmedel, främst koldioxidskatt eller handel med utsläppsrätter, kombinerat med strikt miljölagstiftning. Sedan kan företag och konsumenter välja de lösningar som är billigast och fungerar bäst. Det säger Gustav Melin, vd i Svebio, i samband med att Svebio lämnar in svar på en konsultation om EU:s taxonomiförslag.

Om inte förslaget till taxonomi ändras på avgörande punkter kommer det att allvarligt försvåra Sveriges möjligheter att genomföra ambitiösa klimatmål.

Det finns en rad allvarliga brister menar Svebio:

Biodrivmedel negligeras nästan helt i förslaget till förmån för elektrifiering och vätgas. Det kommer att leda till onödigt stora utsläpp i transportsektorn, höga kostnader för omställningen och svårigheter att nå Sveriges 2030-mål för sänkta utsläpp i trafiken.

Både för skogsbruket och för jordbruket föreslås en omfattande detaljrapportering och byråkrati som inte kommer att ge några klimatvinster utan minska utbudet av biomassa för energiändamål.

Den restriktiva synen på vattenkraft, liksom för bioenergin, kommer att göra det svårt att skapa ett balanserat förnybart elsystem.

De extrema kraven på energihushållning i byggnader leder till stora onödiga samhällskostnader till begränsad klimatnytta eftersom den svenska bostadsuppvärmningen och fjärrvärmen redan idag har låga klimatutsläpp.

Svebios omfattande svar på taxonomin finns här.