Nyheter

Ny rapport från Energiföretagen: De ekonomiska effekterna av EU:s taxonomi blir omfattande

Detta samtidigt som regelverket riskerar att klassa stora delar av svensk energiproduktion som icke-hållbar. På fredag går tiden ut för att tycka till om Kommissionens förlag – och Energiföretagen är mycket kritiska.

Med vässade klimatmål i siktet ska EU:s taxonomiförordning ge vägledning kring vilka investeringar som ska anses hållbara framöver. Men förslaget som presenterades i slutet av november med sista svarsdatum 18 december, visar att de krav som föreslås på energiområdet tvärtom innebär ett stort hot mot klimatomställningen. För trots att svensk vattenkraft och bioenergi redan klarar strikta EU-krav på hållbarhet, får svensk fossilfri energi svårt att kvalificera sig som hållbar.

– Sverige står inför en enorm omställning där behovet av fossilfri energi ökar enormt kommande årtionden. Bara LKAB:s planerade satsning väntas kräva 55 TWh el vaje år. Att i det läget skapa sämre förutsättningar för investeringar inom svensk vattenkraft och bioenergi är kontraproduktivt och något vi måste protestera högljutt mot, säger Gunilla Andrée, t.f. vd Energiföretagen Sverige.

Enligt en analys som Energiföretagen Sverige låtit ELS Analysis göra kan styreffekterna av taxonomin bli omfattande.

Rapporten ger en övergripande beskrivning av taxonomin, syftet med regelverket och möjliga konsekvenser. Författarna har även kontaktat en rad banker och konstaterar att det är mycket svårt att kvantifiera de förväntade skillnaderna i kapitalkostnader som förväntas uppstå för olika verksamheter inom kort.

Analysen visar bland annat att:

Fler och fler kommer jaga gröna värden på marknaden, medan lån och investeringar i icke-gröna företag och verksamheter kommer betraktas som en belastning. Här kommer taxonomin utgöra det främsta verktyget för att bedöma verksamheter.

EU-kommissionen har aviserat att de tänker använda taxonomin som utgångspunkt i översyn av statstödsregelverket, EU-finansiering via Europeiska Investeringsbanken (EIB) och andra program och fonder.

Taxonomin kommer även att påverka de som använder elen och som har redovisningsplikt. Därmed påverkas det svenska näringslivet av i vilken mån insatsvaran el klassas som hållbar. Om investeringarna för elektrifieringen blir mer kostsamma påverkar det även elpriset och därmed hela det samlade svenska företagandet och elkonsumenterna.

ELS Analysis konstaterar också att förslaget under taxonomiförordningen riskerar att ytterligare förstärka de obalanser som finns inom investeringar med koppling till elmarknaden. Därför kan förslaget även påverka leveranssäkerheten i kraftsystemet.

Rapporten kan läsas här.

Hur påverkas svensk energiproduktion enligt förslaget?

Enligt förslaget (kommissionens delegerade akter) uppfyller i nuläget endast 13 procent av den svenska elproduktionen, som till 98 procent är fossilfri, de föreslagna hållbarhetskriterierna. Dessutom pekas biobaserad kraft- och fjärrvärme ut som en teknik som skall fasas ut på sikt. Detta är ett stort problem eftersom över 40 procent av svensk fjärrvärme kommer från biobränslen, liksom 70 procent av elproduktionen i kraftvärmen.