Nyheter

Industriarbetsgivarnas konjunkturrapport: Basindustrin växer svagt nästa år

I år backar basindustrin med 1,5 procent – men under 2021 väntas förädlingsvärdet öka svagt. Det skriver Industriarbetsgivarna i årets fjärde konjunkturrapport.

I början av pandemin drabbades vissa delar av basindustrin hårt då efterfrågan föll, men på senare tid pekar nästan all data på ett bättre läge. Under 2021 förväntas förädlingsvärdet i basindustrin öka med en procent.

– I de branscher där det pågår strukturella förändringar är situationen fortsatt mörk. Under krisen har vi inte haft samma draghjälp av kronans växelkurs som vi tidigare haft. Tvärtom har kronkursen förstärkts och det har såklart haft en dämpande effekt på exportvärdena, säger Kerstin Hallsten chefekonom på Industriarbetsgivarna.

– Hur kronans växelkurs utvecklas framöver är av stor betydelse för basindustrin.

En bransch som gått bra trots pandemin och en starkare kronkurs är gruvindustrin. Utvecklingen beror delvis på stigande råvarupriser. Även svenska sågverk har klarat sig bra under pandemin och har ökat exporten till bland annat USA.

Stål- och metallindustrin drabbades hårt i inledningen av pandemin till följd av nedgången i svensk och tysk fordonsindustri. Här har en återhämtning skett och stämningsläget har blivit mindre dystert.

– Nu är det viktigare än någonsin att industrins ges rätt förutsättningar att kunna fortsätta producera i Sverige och därmed bidra till fler jobb och tillväxt. Många av industrins utmaningar handlar om politiska beslut, till exempel måste tillståndsprocesserna gå mycket snabbare annars görs inte nödvändiga investeringar och tillväxten försvagas eller uteblir, säger Kerstin Hallsten.

Återhämtningen blir utdragen

Under 2021 kommer återhämtningen igång igen. Framgångarna med vaccinframställningen leder till att restriktionerna lättar efter hand. Tillsammans med en expansiv ekonomisk politik bidrar det till en återhämtning, som dock väntas bli utdragen.

– Det faktum att stora produktionsvärden har försvunnit, företagens lönsamhet försämrats, investeringar minskat och arbetsmarknader har försvagats verkar självfallet återhållande på tillväxten. Dessutom är osäkerheten om den framtida utvecklingen stor och det hämmar både konsumtions- och investeringsviljan, säger Kerstin Hallsten.

– Vi ser de facto en osäkerhet vad gäller uthålligheten i den ekonomiska politiken, men också risken för handels- och geopolitiska spänningar och framförallt fortsatta risker med pandemin.

– Det finns en risk att det blir fortsatt svårt att hantera viruset och att det kommer att finnas i samhället under lång tid framöver, konstaterar hon.

Sammantaget bedömer Industriarbetsgivarna att BNP i Sverige faller med 3 procent i år för att sedan öka med 3 procent 2021. Arbetslösheten väntas bli 8,4 procent i år och öka till 8,8 procent 2021.

I euroområdet bedömer Industriarbetsgivarna att BNP sjunker med 7,5 procent i år och växer med 3,5 procent 2021. I USA sjunker BNP med 3,7 procent i år och växer med 3,5 procent 2021. Prognoserna för i år är överlag mindre dystra än i september, medan tillväxten 2021 däremot väntas bli mer dämpad.

Hela rapporten finns

 här