Nyheter

Lätt trycksatt avloppssystem – ett ekonomiskt och miljöriktigt alternativ från Skandinavisk Kommunalteknik

Skandinavisk Kommunalteknik erbjuder lösningar som baseras på att trycksätta avloppssystemet. Tekniken kallas LPS – Low Pressure Sewer – och är fördelaktig i många fall, när topografin är kraftig och det är långt mellan fastigheterna. Men också ett bra alternativ i känsliga miljöer med höga kulturvärden, vid kritiska grundvattennivåer och nära vattentäkter.

Det traditionella sättet att bygga avloppssystem är att utnyttja självfall. Då är inte avloppsvattnet trycksatt, det är gravitationen som tar flödet neråt och framåt. För att nå ända fram till kommunens avloppsreningsverk behövs ofta en eller annan pumpstation på vägen som ”lyfter” vattnet så att det återigen kan flöda tack vare självfallet.

För kuperad terräng

I många situationer kan ett lätt trycksatt avloppssystem vara ett mer ekonomiskt alternativ. Detta gäller särskilt i mycket kuperad terräng och med stora avstånd mellan fastigheterna. En utmärkt tillämpning är i omvandlingsområden, där fritidshus har byggts om för året-runt-boende och avloppsfrågan lösts separat för varje fastighet och avloppsreningen kanske inte har lösts alls.

– Ett lätt trycksatt avloppsystem bygger på att en pump installeras vid varje fastighet som trycker iväg vattnet i ett lokalt rörsystem, berättar Tomas Hörman, vd för Skandinavisk Kommunalteknik. Det går att ansluta alltifrån ett par stycken till åtskilliga hundratal fastigheter. Trycket räcker för att transportera avloppsvattnet 5–6 kilometer. Det lokala nätet kopplas sedan till det kommunala nätet.

I stället för att som vid traditionellt självfall förlägga rören horisontellt respektive med litet fall låter man rören i det trycksatta systemet följa naturens topografi. Behoven att gräva och hantera schaktmassor minskar, och därmed minskar även kostnaden rejält. Påverkan på närmiljön begränsas kraftigt.

– Vår lösning är betydligt lättare och billigare att projektera. Behoven av mätningar och markundersökningar är mycket mindre. Vi dimensionerar huvudsakligen utifrån standardlösningar där antalet fastigheter, antalet lägenheter och avstånden bestämmer dimensioneringen, fortsätter Tomas Hörman. Med vårt system blir i många fall investeringskostnaden lägre, främst tack vare att man spar in på schaktningsarbetet, men även för att antalet större pumpstationer kan minskas.

Systemerbjudande

Skandinavisk Kommunalteknik har ett systemerbjudande som hittills används i mer än hälften av landets kommuner. Företaget fungerar som rådgivare och projektör, levererar hela lösningar och ger support till kunderna.

– Tillsammans med respektive kommun deltar vi gärna i tidiga projektskeden, när avloppssystem ska byggas ut. Det kan gälla perifera nybyggnadsområden, omvandlingsområden eller där marken och miljön är känslig. När det gäller omvandlingsområden handlar det ibland om att komma bort från ett antal punktutsläpp och ansluta fastigheterna till den kommunala avloppsreningen.

Genom att komplettera ett konventionellt system – som baseras på självfall och stora pumpstationer – med ett trycksatt system kan antalet stationer minskas. Detta bland annat tack vare att trycket kan transportera avloppet långa sträckor. Det finns exempel på ombyggnader i delar av avloppsnät där kommunen har kunnat avveckla en befintlig pumpstation.

Till de enskilda fastigheterna levererar Skandinavisk Kommunalteknik deplacementspumpar (skruvpumpar) som ger ett konstant flöde oberoende av tryck. Det måste tilläggas att pumparna är energisnåla och för en villa arbetar de endast cirka 15 minuter varje dygn.

Installation av lätt trycksatt avloppssystem från Skandinavisk Kommunalteknik ger robusta och pålitliga lösningar.

– Vårt mål är att alltid leverera ekonomiskt fördelaktiga system som dessutom är bra för miljön, avslutar Tomas Hörman.

Driftsättning och eftermarknad

– Vi är angelägna om att kunden får de nödvändiga kunskaperna om hur trycksatta system fungerar. Inför driftsättning utbildar vi kundens driftpersonal och vi är noga med detaljer, berättar Peter Holm, ansvarig för eftermarknad hos Skandinavisk Kommunalteknik.

I nästa steg utbildas underhållspersonalen, vare sig det är kommunens egen personal eller ett serviceföretag. Ett alternativ är att teckna serviceavtal med Skandinavisk Kommunalteknik.

– Oavsett alternativ ger vi kunden fortsatt support med rådgivning och reservdelar. Vad gäller villapumpstationer är de underhållsfria, driftsäkra och har hög livslängd, säger Peter Holm.

www.kommunalteknik.se