Nyheter

Sveaskog ändrar metod för värdering av skogstillgångar

Sveaskog har beslutat att börja tillämpa en värderingsmetod för företagets skogstillgångar som bygger på marknadsdata och ändrar därmed redovisningsprincip från och med fjärde kvartalet 2020.

Värdet på skogstillgångarna bedöms uppgå till mellan 78 och 83 miljarder kronor att jämföra med värdet i det tredje kvartalet som var 34 miljarder kronor.

Skogstillgångar definieras som växande skog samt tillhörande skogsmark. Från och med fjärde kvartalet 2020 kommer skogstillgångarna att värderas med hjälp av en marknadsmetod som baseras på skogstransaktionerna i de områden där Sveaskogs skogar finns. Skogsmarken, som för närvarande redovisas till anskaffningsvärde, kommer att beräknas med hjälp av den så kallade omvärderingsmetoden, vilket bedöms som en förändring av redovisningsprincip. Sveaskog har noterat att flera skogsföretag infört eller planerar att införa motsvarande redovisningsmetod.

Omvärderingen av biologiska tillgångar reducerad för uppskjuten skatt, kommer att redovisas i resultaträkningen under det fjärde kvartalet medan omvärderingen av marken efter avdrag för uppskjuten skatt redovisas under Övrigt totalresultat.

Förändringen är inte kassaflödespåverkande.