Nyheter

Persondosimetrar ger LKAB full koll på radonet

LKAB:s arbetsmiljötekniker Johan Sjöström berättar här hur företaget under det senaste året använt Radonovas personburna radondosimetrar för att löpande kontrollera radonhalten.

Vad var upprinnelsen till att LKAB såg sig om efter en lösning av det här slaget?

– LKAB har gjort fasta radonmätningar ända sedan 1970-talet. För att kunna säkerställa att våra medarbetare inte exponeras för radongashalter över gällande gränsvärden behöver vi även mäta på vår personal. Då är den bästa lösningen en personburen dosimeter vilket Radonova tillhandahåller.

– Vi försöker alltid hitta leverantörer som håller hög klass i alla led. Förutom bra ”hårdvara” ingår i det att erbjuda snabba och säkra analyssvar. Leverantörerna ska även förhålla sig till vår leverantörshandbok där vi har vissa baskrav som ska följas. Radonova uppfyller på ett bra sätt de krav vi ställer på våra leverantörer.

Vad är ditt intryck efter att ha använt persondosimetrarna?

– Jag har fått ett bra intryck under det här första året. Radonova har kunnig personal som gärna svarar på frågor och funderingar kring radonfrågan. Analyssvaren från labbet har varit snabba och rapporterna har varit lätta att förstå. Utvecklingen av rapporterna där vi har fått vara med och påverka vad som ska redovisas bygger på ett utmärkt samarbete.

– Genom att vara med och utforma analysrapporterna har det varit möjligt att få bort den så kallade bakgrundsmätningen redan i rapporterna. Det har gjort att vi inte behöver lägga egna resurser på att räkna ut den rätta exponeringen för personalen. Med tanke på att vi bara i Malmberget har omkring 350 medarbetare fördelade på cirka 20 omklädningsrum innebär det en ganska stor tidsbesparing.

Finns det yrkesgrupper där det är särskilt viktigt att mäta exponeringen?

– Gruvmiljön är av naturliga skäl föränderlig och våra medarbetare kan över tid befinna sig på flera olika platser. Därför är det svårt att i detalj förutse hur de olika yrkesgrupperna exponeras.

– Vi ser det dock som extra viktigt att vi genomför mätningar på personal som jobbar där vi inte har etablerat oss och har full ventilation. Det omfattar ventilationspersonal, rasladdare, skrotare och underhållspersonal.

Hur arbetar LKAB för att minska medarbetarnas exponering för radon?

– Vi jobbar aktivt med att följa upp de personburna mätningarna. I det ingår att börja bevaka personalen redan vid 0.4 Mbqh/m3. När vi ser att det finns risk för att överstiga gränsvärdet 0.72 Mbqh/m3 har vi en dialog med närmaste chef och arbetsmiljöutvecklare för att hitta bra lösningar. 

– Vi är även ute och gör korttidsmätningar med RAD 7 (instrument). De mätningarna ger oss en snabb indikation om vilka radonhalter vi har att förhålla oss till. Det gör att vi kan undvika situationer där medarbetare vistas längre tider i utrymmen med höga halter. Om vi ser att medarbetare börjar gå mot höga exponeringshalter kan vi också rotera personal i arbetsgrupperna.

– Ibland kan vi också ta till ”byggtekniska” åtgärder genom att exempelvis styra ventilation på de områden där vi ser att vi har höga radonhalter. Det händer även att vi bygger in och försluter en del av berget om vi till exempel ser sprickor.

Till sist, hur pass insatta skulle du säga att medarbetarna är i radonfrågan?

– Det känns som de blivit mer och mer insatta. En bidragande orsak är nog att radonfrågan fått mer uppmärksamhet rent allmänt. Persondosimetern är inte bara en ”puck” som ska hänga på jackan. Vi märker också ett intresse när vi är ute och genomför korttidsmätningar med radoninstrument i exempelvis fikarum. Då har vi möjlighet att fånga upp och diskutera radonfrågan på plats.

Kort om LKAB

Luossavaara-Kiirunavaara AB (publ) förkortas LKAB och är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. LKAB är ett av Sveriges äldsta industriföretag och ägs till 100 procent av svenska staten.