Nyheter

Teknikföretagens konjunkturbarometer: Bättre avslut än inledning på teknikindustrins 2020

Affärsläget för teknikindustrin i Sverige har förbättrats under årets sista kvartal. Orderingång, orderstock och kapacitetsutnyttjande ökar fortsatt. Återhämtningen har dock tappat tempo jämfört med det tredje kvartalet. Det visar Teknikföretagens konjunkturbarometer för årets fjärde kvartal.

– Den starka återhämtningen under tredje kvartalet var en tillfällig reaktion på en efterfrågan som inte blev tillgodosedd under främst andra kvartalet i år, säger Bengt Lindqvist, ekonom på Teknikföretagen.

 – Från låga nivåer ökar kapacitetsutnyttjandet och efterfrågan på arbetskraft. Med få undantag förefaller industrin klara vintern bättre än många tjänstenäringar både i Sverige och internationellt, fortsätter han. 

Undersökningen visar ett sammantaget bättre affärsläge än föregående kvartal, företagen rapporterar dock en blandad bild. För en del företag försvann efterfrågan i stort sett över en natt även under sista kvartalet som en följd av hårdare men förhoppningsvis tillfälliga restriktioner på många exportmarknader. Andra företag har i stället fullt upp, har dragit tillbaka varsel eller är i behov av nyrekrytering.

Nära samtliga delbranscher redovisar ökad orderingång i varierande grad. För maskinindustrin ökar den i högre omfattning än föregående kvartal. I transportmedelsindustrin är den i stället närmast oförändrad. I metallvaruindustrin och för leverantörer till byggsektorn ökar den i samma begränsade omfattning som tredje kvartalet.

Undantaget är leverantörer till elteknisk industri där orderingången fortsätter att minska.

Glädjande är att det sammantagna utfallet för orderstocken nått index 96,9 och har därmed lämnat krisnivåerna index 85,6 tredje kvartalet och 80,5 andra kvartalet bakom sig. Ett likartat förlopp visar även teknikindustri i Euroområdet.

Teknikföretagens undersökning indikerar att produktionsnivån visserligen kommer att öka mellan tredje och fjärde kvartalet i år. I jämförelse med fjärde kvartalet i fjol kommer den dessvärre vara omkring 6 procent lägre.

Teknikföretagens konjunkturbarometer för fjärde kvartalet omfattar bedömningar från 505 företag. Försäljningen uppgår sammanlagt till 874 Mdr SEK, varav 82 procent säljs på exportmarknader. Barometern utges i mars, juni, september och december.