Nyheter

Solcellsanläggningar kan störa försvarets radiokommunikation

Elsäkerhetsverket och Försvarsmakten har undersökt vilka elanläggningar som kan orsaka elektromagnetiska störningar (EMC-störningar) på totalförsvarets verksamheter. Utredningen visar att solcellsanläggningar bland annat kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning.

Tillsammans med Försvarsmakten har Elsäkerhetsverket genomfört en omfattande undersökning av hur exempelvis solcellsanläggningar, transformatorstationer och ljusskyltar kan orsaka elektromagnetiska störningar på verksamheter som är viktiga för totalförsvaret. I undersökningen, som är ett regeringsuppdrag, ingick även att analysera om det finns risk för att sådana störningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller nyttjandet av totalförsvarets anläggningar.

–Vi har tittat på de anmälningar om störningar som kommit in till Elsäkerhetsverket och genomfört mätningar i uppdraget som sedan analyserats. Resultaten visar att solcellsanläggningar kan störa mottagning av rundradio, radiosamband, flygradio och signalspaning. En vanlig orsak till störningar är att så kallade optimerare och växelriktare inte har konstruerats på ett sätt som förhindrar störningar, säger Anders Richert, teknisk direktör vid Elsäkerhetsverket.

Går att bygga bra anläggningar

I undersökningen har det också utförts mätningar som bekräftar att det finns solcellsanläggningar som har lägre störningsnivåer och därmed inte stör annan utrustning. En viktig slutsats är att det finns produkter och utrustning på marknaden idag som har bättre EMC-egenskaper än andra. För att dessa produkter ska bli norm på marknaden krävs mer kunskap om EMC-störningar hos både tillverkare och leverantörer.

Rapporten belyser också ett antal andra åtgärder som behöver genomföras:

Standarder behöver kompletteras och utvecklas för att täcka in nya användningsområden för produkter som kan ingå bland annat i solcellsanläggningar.

Återkommande tillsyn och marknadskontroll är nödvändiga för att se till att marknadens aktörer uppfyller EMC-kraven. Det gäller både för komponenter i solcellsanläggningar såväl som för kompletta anläggningar.

Regelverken för EMC, när det gäller exempelvis åtkomst och tillträde, kan behöva kompletteras för att säkerställa att de myndigheter som gör tillsyn har mandat att genomföra kontrollen.

Anläggningar måste kunna fungera tillsammans

Studien visar även att elvägar och trådlös laddning av elfordon kan orsaka elektromagnetiska störningar på radiobaserade tjänster som används inom totalförsvaret.

–Undersökningen har fokuserat på totalförsvaret och främst den militära delen, men det används liknande kommunikationssystem inom såväl den civila delen av totalförsvaret som i samhället i övrigt. Därför är det viktigt att olika produkter och anläggningar inte stör varandra utan kan fungera tillsammans i vårt samhälle. Elektrifieringen och energiomställningen kommer att kräva ett brett samarbete mellan olika intressenter. Då kan också utbyggnaden med nya tekniker och utvecklingen av standarder ske på ett tydligt och tryggt sätt, säger Anders Richert.

Regeringsuppdraget presenteras i en rapport som kan läsas på Försvarsmaktens webbplats:

Rapport – Utredning av elektromagnetiska störningar

Bilaga till utredningen

Mer information om EMC finns på Elsäkerhetsverkets webbplats:

Elektromagnetisk kompatibiltet