Nyheter

Skadorna av granbarkborre når nya rekordnivåer

En slutlig inventering av årets skador visar att närmare 8 miljoner kubikmeter gran har dödats av skadeinsekten.

Den torra sommaren 2018 slår fortfarande hårt mot granskogarna i södra och mellersta delarna av landet. Torkan gjorde att antalet granbarkborrar ökade kraftigt, vilket fortfarande får förödande konsekvenser för många skogsägare.

– Granbarkborren orsakar enorma ekonomiska förluster för många skogsägare som tvingas avverka angripen skog i förtid. Trots ett mer varierat sommarväder och de många insatser som gjorts de senaste två åren för att bekämpa granbarkborren, har vi fortfarande stora problem med skador, säger Lennart Svensson, nationell skogsskadesamordnare på Skogsstyrelsen.

Största skadorna någonsin

Den slutliga inventeringen av årets skador har gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen. Resultatet visar att knappt 8 miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre i framför allt de östra delarna av Götaland och Svealand under 2020. Det är den högsta siffran på skador som uppmätts hittills.

– Totalt sett är det ungefär lika mycket skador i de båda landsdelarna, men skadorna per hektar är störst i Svealand eftersom vi har mindre granskog där jämfört med i Götaland, säger Sören Wulff, miljöanalysspecialist på SLU.

Många angripna träd står kvar

Inventeringen, som utfördes under september och oktober, visade även att så mycket som 75 procent av de träd som angripits under året stod kvar. En fjärdedel hade avverkats och transporterats bort från skogen.

– Vi vet att många skogsägare och skogsbolag kämpar med att få ut så mycket angripet virke som möjligt under sommaren när bekämpningen är som effektivast, men uppenbarligen finns det mer att göra. Det allra viktigaste för att bekämpa skadorna är att man söker upp, avverkar och transporterar bort skadade granar i ett så tidigt skede som möjligt efter att granbarkborrarna angripit träden, säger Lennart Svensson.

Den totala volymen skadade träd är enligt denna inventering 3,8 miljoner kubikmeter i Svealand och 4,1 miljoner kubikmeter i Götaland. Av de knappt 8 miljoner kubikmeter som skadats finns närmare 6 miljoner i Västmanland, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Östergötland, Kalmar samt Blekinge län.

Inventeringen genomfördes inom ramen för Nationell Riktad Skadeinventering på ett urval av Riksskogstaxeringens provytor. Totalt inventerades 653 ytor i Götaland och Svealand. Tidigare år har Skogsstyrelsen inventerat skadorna med andra metoder, vilket gör att siffrorna på skadenivåerna inte är helt jämförbara.

Läs rapporten från SLU: 

Inventering av granbarkborreangrepp i Götaland och Svealand 2020