Nyheter

Sverige förstärker energisamarbetet med Indien

Energimyndigheten har avsatt 25 miljoner kronor för att stödja samarbetsprojekt mellan svenska och indiska parter inom området smarta elnät.

Myndighetens indiska motpart Department of Science and Technology har avsatt motsvarande budget. Det finns stora skillnader mellan Sverige och Indien men länderna delar många målsättningar för en accelererad innovationsutveckling och positiva klimateffekter.

Budgeten från de båda länderna resulterar i en utlysning som omfattar tillämpade forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på svensk-indisk samutveckling av ny teknik, tjänster eller processer för att hantera utmaningar inom ramen för smarta elnät.

Det smarta nätet behövs för att klara av ett ökat behov av energi och effekt från nya och befintliga sektorer, men också för att stödja ökad flexibilitet som möjligheten att lagra överskottsenergi. Samtidigt måste en hög försörjningstrygghet säkerställas.

– Sverige och Indien har en lång tradition av samarbete kring forskning och samhällsutveckling. Genom samarbetsavtalet möjliggörs nu nya gemensamma insatser inom energiområdet och smarta nät. Insatser som kommer att stärka svensk och indisk forskning och innovation, säger Robert Andrén, generaldirektör på Energimyndigheten.

Projekt som söker stöd ska vara bilaterala samarbetsprojekt där svenska och indiska aktörer samverkar. Energimyndigheten välkomnar projekt som speglar prioriterade utvecklingsområden i båda länderna. Projekten ska vara näringslivsdrivna från både svenskt och indiskt håll.

Elsystemet spelar nyckelroll

Elsystemet kommer att spela en nyckelroll för att skapa ett koldioxidneutralt samhälle. Ett digitaliserat, flexibelt och interaktivt kraftsystem kommer att göra det möjligt att använda energin mer effektivt. Det kommer också att möjliggöra integrering av en ökad andel förnybar elproduktion, inklusive småskalig produktion. Smarta elnät ger ökade möjligheter för konsumentinflytande och ger intressenter på elmarknaden möjlighet att bidra till ett hållbart energisystem.

Utmaningen är hur vi kan genomföra utvecklingen och omvandlingen av kraftsystemet ur ett helhetsperspektiv så att det inte bara möjliggör, utan också underlättar förändringar inom transportsektorn, byggnadssektorn, industrin och andra sektorer som prioriteras av båda länderna. Alla dessa aspekter och perspektiv relaterade till smarta elnät kan vara i fokus, i olika kombinationer, för ansökningar inom denna utlysning.

Bakgrund

Energimyndigheten har arbetat aktivt i Indien sedan 2009 för att skapa förutsättningar för samarbeten på energiområdet för små och medelstora företag. Bredden på insatserna är allt från större systemlösningar kopplat till hållbar stadsutveckling – till introduktion av enskilda innovationer.

I samband med statsbesöket i december 2019 undertecknade Energimyndigheten ett avtal om forskningssamarbete med Indiens Department of Science and Technology. Utlysningen kompletterar Energimyndighetens pågående aktivitet på den indiska marknaden – India-Sweden Innovations’ Accelerator.

Bild av Sathish kumar Periyasamy