Nyheter

Den missgynnade framgångsfaktorn

– Fjärrvärme är och har varit en succé. Den bidrog till att minska hälsoskadliga utsläpp när små ineffektiva pannor byttes mot stora och effektiva. Sedan konverterade man från fossila till förnybara bränslen, och byggde kraftvärme så att man också kan leverera el, säger Tomas Kåberger, professor i fysisk resursteori på Chalmers tekniska högskola.

Utvecklingen för fjärrvärme har varit bra och den har kommit att använda spillvärme från industrin. Att ta vara på spillvärme skapar värde genom att man kan flyttar värdelös värme dit där den har värde. Det senaste exemplet på detta är att värme från större dataanläggningar utnyttjas i fjärrvärmenät och kommer till nytta i stället för att anläggningarna kyls ner med hjälp av värdefull el.

Fjärrvärmebolagen har vant sig vid att ta bra betalt. Och man har ofta tagit lika mycket betalt på sommaren som på vintern. Nu står de inför nya utmaningar då konkurrensen ökar. Kunderna kan använda billig sol- och vind-el tillsammans med värmepumpar. Fjärrvärmeföretagen har dock ett annat och stort värde.

Viktig flexibilitet

– Ett problem med sol och vind är att elpriserna varierar vartefter solen skiner och om det blåser. Det innebär att det periodvis kan bli överskott alternativt underskott på el. I kraftvärmeanläggningar kan man använda elen när den är billig och genom värmepumpar producera fjärrvärme billigare än med biobränslen. När elen är dyr använder man istället biomassa för att producera fjärrvärme och dessutom värdefull el. Fjärrvärme är en oerhört flexibel, effektiv och balanserande faktor i systemet, berättar Tomas Kåberger.

Men tyvärr, som det är nu, har inte fjärrvärmebolagen möjlighet att använda el när priset är lågt. I november 2020 låg elpriset på spotmarknaden på 1 öre per kWh att jämföra med biomassa som kostade 20 öre. Ändå blev elen dyr genom att elskatten är så hög. Därför lönar det sig inte i dagsläget att ersätta biomassa med el. Fjärrvärme har varit missgynnad under många år genom att man inte kunnat utnyttja flexibiliteten. Men det kan bli bättre.

Biobränsle är ett miljövänligt alternativ

– Debatten om huruvida biobränsle är bra ur klimatsynpunkt eller ej är en importerad debatt, där man ofta blandar ihop biobränsle med ”biofuel” som är biodrivmedel som transportsektorn använder och många gånger kan vara producerad av palmolja. Sådana flytande biodrivmedel är någon annat än de biprodukter från skogsbruket som vi använder här i Sverige. Andra länder i Europa har inte skogsbruk i den omfattningen, därför är frågan ointressant för dem. Så det handlar bland annat om språkförbistring, säger Tomas Kåberger.

Avfall är ett viktigt bränsle för många fjärrvärmeverk och så kommer det att vara lång tid framöver, då vi fortsättningsvis kommer att ha stora avfallsmängder att elda upp som genererar både värme och el.

Spännande projekt på gång

– Det dyker upp nya möjligheter också för fjärrvärmebolag med billig sol- och vind-el. Förutom flexibiliteten, jag just nämnde, så kan fjärrvärmebolagen använda sin infrastruktur, lagra billig energi i sina ackumulatortankar eller installera batterier och sälja frekvensreglering. Billig el kan användas för att producera bränsle. Genom att splitt vatten till vätgas och syrgas och genom att kombinera vätgas med koldioxid från biobränslen kan man producera flytande drivmedel. Det viktiga är att kunna hantera och lagra energin för att försörja både flyg och fartyg.

– Ett intressant projekt är samarbetet mellan företaget Liquid Wind och Örnsköldsviks Energi. Projektet innebär att koldioxid från biomassan tas om hand och kombineras med vätgas. Därmed kan man leverera flytande drivmedel. Projektet är i sin linda, men det är ett bra exempel på hur förnybart kan tränga ut det fossila, säger Tomas Kåberger.

En fälla för bostadsrättsföreningar?

– Många bostadsrättsföreningar, som redan har fjärrvärme, utreder och har i några fall genomfört en uppsägning av fjärrvärmen för att själva satsa på bergvärme med värmepumpar, berättar Roger Bergström tidigare VD på Borås Energi AB. Så länge föreningarna kan få mycket förmånliga lån kan en sådan investering framstå som lönsam. Det är dock alltid lämpligt att först försöka förhandla med sin fjärrvärmeleverantör. På senare tid har fjärrvärmeleverantören påtaglig noterat denna konkurrens och börjat erbjuda kunderna förmånligare avtalsvillkor.