Nyheter

Tyréns ansvarar för kontrollerna när kraftverksdammar ska rivas

För att återställa den ekologiska statusen i Gnarpsån har Nordanstigs kommun beslutat att två gamla kraftverksdammar, Gällstadammen och Milsbrodammen, ska rivas. Tyréns har fått i uppdrag att utföra nödvändiga kontrollmoment inför sänkningen av vattennivån i dammarna så att det sker på ett säkert sätt för både miljön och de boende i området. Tyréns bidrar med kompetens inom geoteknik, hydrogeologi, miljöteknik, GIS, GeoBIM och brokonstruktion.

För att simulera effekten av dammutrivningarna ska en provsänkningsperiod genomföras. Provsänkningen av vattennivån i dammarna är planerad att starta i början av november och just nu pågår det sista arbetet med de kontrollmoment som måste genomföras innan sänkningen påbörjas. Kontrollerna görs för att få en samlad bild av befintliga förhållanden innan provsänkningen samt för att kunna upptäcka okända risker i samband med provsänkningen, så att dessa kan förebyggas innan den permanenta sänkningen.

– Vi genomför provtagning av vattenkvalitén i dricksvattenbrunnar, vi mäter även vattennivåerna i dricksvattenbrunnar och grundvattenrör. Dessa provtagningar görs för att få referensvärden att jämföra med då provsänkningen har påbörjats. Med hjälp av provtagningarna har Tyréns hydrogeolog redan nu kunnat påvisa att vissa av dricksvattenbrunnarna riskerar att bli tömda efter sänkningen och tack vare detta har kommunen kunnat genomföra åtgärder för att säkerställa dricksvattentillgången för de som annars riskerat att bli utan, säger Katarina Lindström, uppdragsledare på Tyréns.

I anslutning till Gnarpsån finns även två broar (Milsbron och Gällstabron) samt bostadsfastigheter. På dessa har man satt sättningsdubbar för att få ett referensvärde innan sänkningen börjar för att sedan kunna se om brofundament och husgrunder rör sig under och efter sänkningen. Skulle det uppstå stora skillnader utifrån referenspunkterna under sänkningen kan den avbrytas.

Automatisk kontroll av vattennivån

I vissa av de grundvattenrör och brunnar som finns sedan tidigare har Tyréns installerat ett antal divers, mätare som kontrollerar grundvattennivån. Det finns även en diver som mäter lufttrycket. Dessa mätare loggar automatiskt hur vattennivån rör sig och gör att man har kontroll på detta.

I mitten av september skedde en oplanerad sänkning av vattennivån i Milsbrodammen orsakad av att en nivågivare i dammen slutade fungera. Det gjorde att betydligt mer vatten leddes till kraftverket än vad som motsvarade tillrinningen till dammen. Att sänkningen kom att bli så stor berodde på att kommunen först fick kännedom om problemet då boende nära Milsbron blivit utan vatten, eftersom kraftverket aldrig skickade ut något larm till driftpersonalen.

– Tack vare den mätutrustning som vi installerat kunde vi se grundvattenytans rörelse i området, och därmed se vilket område som blev påverkat av den oplanerade sänkningen. Både sänkningen och höjningen skedde under kort tid och vi kunde då se att det bara var grundvattenytan i närområdet till dammen som blev påverkad under denna korta period av sänkt grundvatten. En av de dricksvattenbrunnar som tidigare flaggats för att den riskerar att torrläggas blev dock torrlagd, säger Katarina.

Genomförandet av provsänkningen

Alla provtagningar som görs är viktiga för att sänkningen av nivån i dammarna ska ske under kontrollerade former. Den hastighet med vilken vattennivån i dammarna kommer att sänkas bestäms i samråd med länsstyrelsen.

Provsänkningen ska pågå under minst sex månader. När provsänkningen är genomförd görs fler inmätningar och samma prover tas som innan sänkningen, för att se om det till exempel har skett någon rörelse i marken som gett upphov till sättningar eller om det går att påvisa någon påverkan på dricksvattenkvalitén. Sedan påbörjas entreprenadarbetet med rivningen av kraftverksdammarna. Vissa delar av dammarna ska sparas som kulturminnen och en antikvarisk dokumentation av kraftverken kommer att genomföras innan rivningen påbörjas.

– Det är ett spännande projekt och det känns roligt att vi får vara med i hela processen, från utredningsfasen, under provsänkningen, under entreprenadfasen och sedan även uppföljningen. Tyréns bidrar med kompetens inom geoteknik, hydrogeologi, miljöteknik, GIS, GeoBIM och bro. Man lär sig något av alla projekt, men just teknikövergripande projekt är extra utvecklande, säger Katarina Lindström.

Andreas Johansson, teknik- och miljöhandläggare på Nordanstigs kommun berättar om de kritiska momenten i projektet samt samarbetet med Tyréns:

– Det som framför allt kan påverka kommunens möjlighet att riva dammarna är om utrivningarna bedöms påverka Sörfjärdens vattentäkt och hur stor denna eventuella påverkan väntas bli. För att utrivningarna ska kunna äga rum behöver dessutom kontrollmomenten utföras enligt det av länsstyrelsen godkända kontrollprogrammet. Resultatet från mätningarna i grundvattenrören, före och under provsänkningen, har stor betydelse för bedömningen av hur vattentäkten påverkas. Tyréns har en nyckelroll vad gäller utförandet av kontrollmomenten enligt kontrollprogrammet, avslutar Andreas.

Tyréns databas GeoBIM gör all information om projektet lättillgänglig

GeoBIM används för att samla in, analysera och visualisera all information relaterad till geoteknik, geohydrologi, miljögeoteknik, bergteknik och geofysik. All data samlas i samma 3D-miljö. I databasen kan Nordanstigs kommun själva gå in och klicka på ett grundvattenrör eller en fastighet för att se hur vattnet rör sig just där. Det gör att de på ett enkelt sätt hela tiden kan följa vad som händer i projektet. De kan till exempel se resultat av geotekniska borrningar som gjorts inför att anlägga en dricksvattenbrunn, hur djupt man har borrat och vilka jordarter man stött på. Även all vattenprovtagning registreras i databasen, och visar till exempel om dricksvattnet är tjänligt eller otjänligt.

Fakta

Gnarp: Tätort i Nordanstigs kommun i Hälsingland med strax över 1000 invånare
Beställare: Nordanstigs kommun
Uppdragsstart: april 2020
Avslut: rivningen av kraftverksdammarna beräknas vara klar i september 2021