Nyheter

Reningsverket i Sölvesborg bygger helt nytt

Nya Nogersunds reningsverk i Sölvesborgs kommun dimensioneras för 26 000 pe och ska göra det möjligt att ansluta ett stort antal enskilda avlopp från fritidshus till kommunal rening.

–Vi bygger helt nytt och går från 6000 personekvivalenter till 26000, berättar Charlotta Wildt-Persson, som är VA-chef på Sölvesborg Energi i Blekinge. Den första av två reningslinjer blir klar i februari 2021. Då kan det gamla reningsverket rivas och nästa linje börja byggas för att stå klar hösten 2022.

Tanken är dels att ett stort antal enskilda avlopp ska kunna dras till det kommunala reningsverket, bland annat i takt med att allt fler fritidshus används för permanentboende, dels att gamla och små reningsverk ska kunna stängas, samtidigt som kommunen får kapacitet för nya hushåll i en expansiv kommun.

På Sölvesborg Energi hade man begränsad erfarenhet av sådana här projekt och tog därför hjälp av Veolia Water Technologies i ett partneringsamarbete, där såväl tillvägagångssätt som metod för rening togs fram i samverkan.

Bygger för framtiden

Det nya reningsverket som ligger sydost om staden, består av två stora maskinbyggnader och ett öppet bassängblock i betong. Blocket är 100 meter långt och 20 meter brett och är som djupast sex meter. Utrymme sparas genom att den biologiska reningen utförs som MBBR-process där man använder sig av plastbärare som biologin kan växa på. I maskinhallen finns också plats för framtida läkemedelsrening och eventuell klorering av utgående vatten.

De olika stegen i den biologiska reningen beskrivs med orden fördenitrifikation, BOD-oxidation, nitrifikation, deoxidation, efterdenitrifikation och återluftning.

– För oss betyder det här att vi får en helt ny biologisk rening och att vi till skillnad från tidigare också får kväverening. Utöver avloppsvatten från hushållen kommer vi att kunna ta hand om industriavlopp. Vi har fiskeindustri här. Den förbättrade reningen av kommunens avloppsvatten kommer att bli en miljöinsats för Hanöbukten, säger Charlotta Wildt-Persson.

Sölvesborg Energi har som följd av det nya reningsverket även fått anlägga nya överföringsledningar.

– Vi behövde hjälp med det här projektet och har haft ett mycket bra samarbete med Veolia som är väldigt lösningsfokuserade. Samarbetet med byggentreprenören Thage i Skåne har också varit mycket bra. Vi har en tight tidplan och en stor utmaning i att hålla nere kostnaderna, säger Charlotta Wildt-Persson.

Ovanligt kort byggtid

– Vi kom in tidigt i projektet. När vi fick entreprenaden var inte alla miljötillstånd klara, berättar Adis Dzafic, Veolias Chief Operating Officer. Vi tittade på olika möjligheter, bland annat om vi skulle bygga om det gamla verket eller om vi skulle bygga helt nytt. Begränsningar i utrymme gjorde att vi valde att först bygga en linje för att sedan riva den gamla anläggningen och därefter bygga den andra linjen där.

– Det underlättar också att kunna ha det gamla verket i drift under den första byggtiden och att slippa gå in och rota i det gamla.

– Speciellt i det här projektet är den korta byggtiden. Vi är väldigt nära att klara ett helt nytt reningsverk på 22 månader, det är nog inte så vanligt. Vi drar oss inte för utmaningar och vi har ett riktigt lyckat samverkansprojekt där alla verkligen gör sitt yttersta, säger Adis Dzafic.

FAKTA:

Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg
Byggherre: Sölvesborgs Energi & Vatten AB
Totalentreprenör: Veolia Water Technologies AB
Byggentreprenör: Thage i Skåne AB
Kostnad: 150 MSEK