Nyheter

Nytt förslag om hur skogsägarnas frivilliga avsättningar av skog ska redovisas

Många av Sveriges skogsägare avstår frivilligt från skogsbruk på en del av sin skogsmark för att gynna natur- och kulturvärden, så kallade frivilliga avsättningar. Fakta om dessa områden behöver redovisas tydligare i statistiken.

Nu föreslår Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ett nytt system för hur det ska gå till. Bland annat blir det obligatoriskt för hela storskogsbruket att årligen bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar, något som flera aktörer redan gör på frivillig väg.

– Skogsägarnas frivilliga avsättningar är betydelsefulla bidrag i miljöarbetet. Ju bättre statistik om var de finns och vilken varaktighet och kvalitet de har, desto bättre går det att visa vilken betydelse de har, säger Svante Claesson, enhetschef Skogsstyrelsen.

En frivillig avsättning är ett område som skogsägaren frivilligt och utan ekonomisk ersättning undantar från vanlig skogsproduktion. Skogsstyrelsen ansvarar för att samla in statistik om frivilliga avsättningar. Hittills har främst deras areal följts upp.

Transparensen kring avsättningarna behöver öka och kunskapen om deras varaktighet och kvalitet bli bättre, vilket också framgår av regeringens senaste budgetproposition. Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket har därför, på uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag på hur detta ska gå till.

Förslaget i korthet:

Samtliga skogsägare ska få möjlighet att bidra med geografisk information om sina frivilliga avsättningar via en digital plattform, till exempel Mina sidor.  Den frivilliga inrapporteringen kan ersätta andra insamlingsmetoder om tillräckligt många markägare använder tjänsten. 

För samtliga skogsägare inom storskogsbruket ska det inom ramen för Sveriges officiella statistik vara obligatoriskt att varje år bidra med digital information om sina frivilliga avsättningar. Storskogsbruket omfattar markägare som äger brukningsenheter större än 5000 hektar produktiv skogsmark. Redan idag rapporterar sex av Sveriges största markägare årligen frivilligt in uppgifter om sina avsättningar, motsvarande 37 procent av Sveriges totala areal frivilliga avsättningar.

Information om småskogsbrukets frivilliga avsättningar hanteras som tidigare, genom årlig insamling av arealuppgifter. En eventuell utveckling sker först när systemet för storskogsbruket är prövat och utvärderat. Dialogen med småskogsbruket i utvecklingsarbetet är viktig. 

För alla förslag gäller statistiksekretess, vilket innebär att uppgifter inte får utnyttjas utanför Skogsstyrelsens statistikverksamhet.