Nyheter

Stora Enso stänger en maskin för tidningspapper i Sverige

Stora Enso kommer att inleda MBL-förhandlingar med anställda vid Hylte bruk i Småland angående planerna på att genomföra en omorganisation av bruket, som bland annat innefattar permanent nedläggning av pappersmaskin 3 (PM3) och returpappersanläggningen.

Efter den planerade omorganisationen skulle bruket köras helt på termomekanisk massa (TMP), vilket skulle öka brukets konkurrenskraft. Den planerade stängningen av PM3 och omorganisationen av bruket skulle som mest påverka 140 personer.

PM3 planeras stänga i slutet av 2020 och returpappersanläggningen senast under Q2 2021.

Åtgärderna skulle innebära årliga besparingar på 14 MEUR. Stora Enso kommer att redovisa omstruktureringskostnader på cirka 12 MEUR som en jämförelsestörande post i delårsbokslutet för Q3 2020, varav cirka 8 MEUR har en kassaeffekt. Den planerade nedläggningen skulle inte ha någon väsentlig inverkan på Stora Ensos omsättning eller operativa rörelseresultat.

– Den globala efterfrågan på tidningspapper fortsätter att minska på grund av förändringar i konsumentbeteende, och ingen återhämtning är att vänta. Detta har lett till en global överkapacitet, låga produktionsnivåer och svag lönsamhet för Hylte bruk. De planerade åtgärderna skulle öka brukets konkurrenskraft. Dessutom har Stora Enso investerat i anläggningens framtid genom produktion av formpressade fiberprodukter och biokompositer, säger Kati ter Horst, chef för divisionen Paper på Stora Enso.

Inga beslut angående den planerade omorganisationen eller förändringar i personalstyrkan kommer att fattas innan MBL-förhandlingarna är avslutade. Hylte bruk driver för närvarande två tidningspappersmaskiner med en årlig kapacitet på 480 000 ton. Produktionen vid Hylte bruk skulle fortsätta på en linje, PM4 för standardtidningspapper. Den planerade stängningen skulle minska Stora Ensos årliga kapacitet för tidningspapper med 26 %, eller 235 000 ton, vilket motsvarar 4 % av den totala europeiska kapaciteten för tidningspapper. Den planerade stängningen skulle minska Stora Ensos totala papperskapacitet med 5 %.

Stora Enso kommer att fortsätta producera standardtidningspapper på bruken i Hylte, Langerbrugge och Sachsen. Stängningen av Hylte bruks PM3 skulle inte påverka Stora Ensos produkterbjudande inom tidningspapper, och vi skulle kunna fortsätta betjäna våra kunder på samma sätt som i dag.