Nyheter

Nordiska konsulter inom omgivningspåverkan och sprängrådgivning byter namn till FORCIT Consulting

Bergsäker AB (SE), Oy Finnrock Ab (FI), och Bergcon AS (NO) är ledande konsultbolag inom rådgivning till infrastruktur-, mark-och anläggnings-, bergs-och gruvbranscherna i sina respektive länder.

Samtliga bolag tillhör FORCIT Group och bildar tillsammans en av norra Europas största konsultgrupper inom områdena.

Den 15:e september 2020 kommer bolagen,som ett led i den gemensamma strategin att stärka det internationella samarbetet mellan affärsenheterna, ta det gemensamma namnet FORCIT Consulting(AB/Oy/AS).

Utgångspunkten för konsultverksamheten kommer även fortsättningsvis att vara lokal närvaro och nära kontakt med kunderna. Samtidigt kommer tjänsteutbudet att utökas ytterligare i och med att alla  tjänster blir mer lättillgängliga i alla länderna.

FORCIT Consulting kommer dessutom i framtiden även att kunna erbjuda utökade tjänster och rådgivning till bland annat rivnings-och gruvindustrin. Måletl är att erbjuda byggherrar, entreprenörer och operatörer samma expertrådgivning och mobila tjänster oavsett i vilket nordiskt land de verkar.

FORCIT Consulting kommer nu att ha över 120 medarbetare på 20 kontor runt om i Sverige, Norge och Finland.