Nyheter

Nya åtgärder för att göra EU:s tillgång till råvaror säkrare och hållbarare

Nu lägger kommissionen fram en handlingsplan om råvaror av avgörande betydelse, 2020 års förteckning över råvaror av avgörande betydelse och en framtidsstudie om de råvaror som kommer att vara av avgörande betydelse för strategiska teknikområden och sektorer år 2030 och 2050.

I handlingsplanen behandlas dagens och morgondagens utmaningar och där föreslås åtgärder för att minska EU:s beroende av omvärlden, diversifiera tillgången på råvaror från primära och sekundära källor, främja resurseffektivitet och cirkularitet och verka för ansvarsfull anskaffning globalt.

– Säker och hållbar tillgång till råvaror är en förutsättning för en motståndskraftig ekonomi, säger Maroš Šefčovič, vice ordförande med ansvar för kontakter mellan institutionerna och framtidsfrågor. Enbart för elbilsbatterier och energilagring kommer EU till exempel att behöva 18 gånger mer litium år 2030 än idag; och upp till 60 gånger mer år 2050. Som vår framtidsstudie visar, kan vi inte tillåta oss att byta vårt nuvarande oljeberoende mot ett beroende av andra råvaror. Vi har redan sett vilken skada coronaviruset har orsakat på våra strategiska värdekedjor. Vi ska därför bygga en stark allians för att tillsammans övergå från stort beroende till diversifierad, hållbar och socialt ansvarsfull anskaffning, cirkulär ekonomi och innovation.

Handlingsplanen för råvaror av avgörande betydelse syftar till att:

utveckla motståndskraftiga värdekedjor för EU:s industriella ekosystem,

minska beroendet av primära råvaror av avgörande betydelse genom cirkulär resursanvändning, hållbara produkter och innovation, förstärka EU:s inhemska råvaruförsörjning,

diversifiera anskaffningen från länder utanför EU och hantera snedvridning av den internationella handeln, med full respekt för EU:s internationella åtaganden.

I meddelandet anges tio konkreta åtgärder för att uppnå dessa mål. För det första kommer kommissionen att skapa en europeisk råvaruallians med alla berörda parter inom de närmsta veckorna. Alliansen ska fokusera på de mest brådskande behoven, nämligen att bygga upp motståndskraften för EU: s värdekedjor för sällsynta jordartsmetaller och magneter. D

essa råvaror är av största betydelse för de flesta av EU:s industriella ekosystem, däribland förnybar energi, försvar och rymd. Senare kan alliansen utvidgas till att omfatta andra råvaror av avgörande betydelse och basmetaller.

För att öka användningen av inhemska resurser kommer kommissionen att samarbeta med EU- länder och regioner för att identifiera gruv- och bearbetningsprojekt inom EU som kan sättas i drift inom de närmaste fem åren. Regioner med kolgruvor och andra regioner under omställning får särskild betydelse på grund av sin expertis och kompetens inom gruvdrift, utvinning och bearbetning av råvaror.

Bakgrund

Trygg råvaruförsörjning för EU-industrin har länge varit ett problem. EU har vidtagit en rad åtgärder för att hantera detta, från inrättandet av arbetsgruppen för råvaruförsörjning på 1970-talet till råvaruinitiativet 2008.

Strategin som läggs fram i detta initiativ ska minska de industriella värdekedjornas beroende av icke-energiråvaror och öka samhällets välbefinnande genom att diversifiera uppköp av primära råmaterial från länder utanför EU, stärka inhemsk utvinning och öka tillgången till sekundära råmaterial genom resurseffektivitet och cirkularitet.

Den europeiska gröna given och EU:s nya industristrategi bygger på insikten om att tillgång till resurser är en strategisk säkerhetsfråga som direkt påverkar EU:s möjlighet att lyckas med den gröna och den digitala omställningen.

Coronakrisen har varit en ögonöppnare runt om i världen för vikten av trygga leveranskedjor, särskilt vad gäller skydd för människors liv och hälsa och strategiska branscher. Med sin föreslagna återhämtningsplan vill kommissionen åstadkomma en grönare, mer digital och mer motståndskraftig återuppbyggnad. Därför bör EU sträva efter att uppnå öppet strategiskt oberoende och diversifierad tillgång på råvaror.