Nyheter

Södra genomför naturvårdsbränning för att gynna mångfalden

Som ett led i att stärka naturvärden på Södras egen mark har en naturvårdsbränning genomförts öster om Mosjön i Nybro kommun.  

– Bränningen har genomförts med hög säkerhet och täta kontakter med myndigheter, kommun och räddningstjänst. Av säkerhetsskäl är vägarna i området avstängda för allmänheten under eftersläckning och efterbevakningen. Södra vill uppmana allmänheten att under kommande år vara mycket försiktig om man besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter kan ha brunnit av och träden faller ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder, säger Johan Jonsson, som är projektledare på Södra. 

Södras egen skog är skogscertifierad och då Södra äger över 5 000 hektar skog ställs krav på att naturvårdsbränningar ska genomföras. Kravet beror på att vissa arter är beroende av branden som störning, brandens värme eller bränd ved, för sin överlevnad.

– Genom årtusenden har många växter, svampar och djur anpassat sig till den livsmiljö som en skogsbrand för med sig. Vissa frön behöver hettan från en brand för att gro, vid lukten av rök flyger ovanliga insekter långväga till brandområden för att para sig och hackspettar bygger bon i aspar som vuxit upp på barbränd mark, säger Therese Lindström, ekolog på Södra. 

Cirka 100 arter av framförallt insekter och svampar är beroende av brand för sin överlevnad, och dessutom gynnas cirka 2 000 arter av branden på olika sätt. Även om andelen död ved ökar i de svenska skogarna, så finns det fortfarande för lite av stående och liggande död ved, vilket ökar vid en naturvårdsbränning.

– I det moderna hållbara skogsbruket är miljö och produktion sammanflätade mål. Många naturvärden är beroende av aktiv skötsel som behöver utföras kontinuerligt, det är en viktig del hos Södras 53 000 skogsägande medlemmar. Det finns en ständig strävan att förbättra miljöarbetet och integrera det i den skogliga skötseln. Det gör att vi känner ett starkt stöd för att arbeta med olika naturvårdsinsatser även på Södras egen mark, där naturvårdsbränning utgör en del, säger Therese Lindström.