Nyheter

IKEM kritiska till den nya plastskatten

― Vi är besvikna på att utredningen särbehandlar plasterna samt inte gynnar återvunnen eller biobaserad plast, säger Lena Lundberg som ansvarar för plastråvarufrågor på IKEM. Den föreslagna skatten lever därför inte upp till syftet som skulle vara att stödja en övergång till en mer resurseffektiv och biobaserad cirkulär ekonomi.

Utredningen om skatt på engångsartiklar har nu överlämnat sitt betänkande till regeringen. De föreslår att det införs en skatt på engångsartiklar i form av muggar och livsmedelsbehållare. Skatt ska betalas med 5 kronor per mugg och med 7 kronor per livsmedelsbehållare, men avdrag får göras för muggar och livsmedelsbehållare med ett lågt plastinnehåll.

Vi håller med om att muggar och livsmedelsbehållare för flergångsbruk, som ofta är i plast, kan vara ett möjligt alternativ i vissa fall. Det finns dock många företag i besöksnäringen för vilka engångsalternativ är det enda möjliga då vatten och diskmöjligheter saknas.

Eftersom det huvudsakliga miljöproblemet är nedskräpningen borde fokus ligga på åtgärder som gör att människor slutar skräpa ned. En skatt straffar tvärtom alla konsumenter. Dessutom får producenterna av de aktuella varorna ett utökat producentansvar då engångsplastdirektivet införs. Det innebär att producenterna b l. a. ska täcka kostnaderna för insamling och uppstädning samt medvetandehöjande åtgärder så konsumenterna uppmuntras till ett ansvarsfullt konsumentbeteende.

Ett mer ändamålsenligt ekonomiskt styrmedel för att minska nedskräpning vore att införa en pant på de engångsartiklar som utredningen föreslår en skatt på. Det skulle leda till att förpackningarna hamnar i rätt återvinningskanaler.