Nyheter

Branschorganisationen Svenskt Vatten: ”Vatten är en samhällsfråga”

Vatten och Avlopp är en viktig samhällsfråga där många instanser måste vara delaktiga för att få till helheten på bästa miljövänliga sätt. Svenskt Vatten är branschorganisationen för kommunala VA-organisationer. Man driver viktiga frågor och är också delaktig och stödjer forskning både med pengar och råd. En ambition i branschorganisationen är att alla parter som är delaktiga på olika sätt också ska dra åt samma håll och bidra med sin specialkunskap.

– DET ÄR ANGELÄGET att vi har lagar, riktlinjer och arbetssätt som stödjer hållbara vattentjänster och innovativa lösningar på de stora framtidsutmaningarna, berättar Magnus Bäckström, expert på rörnät och klimat på Svenskt Vatten.

– Under 2020 kommer en ny publikation, P113, som ger en vägledning i hur man ska förvalta ett VA-system och långsiktigt leverera vattentjänsterna på bästa sätt, då ledningsnät och anläggningar representerar stora belopp för varje kommun. Det totala ansvaret för vattnet i staden är kommunens. Det är alltså en viktig samhällsfråga.

ANGELÄGNA ÅTGÄRDER

Att samla kunskap är en viktig process där digitaliseringen kom- mer in allt mer som ett bra verktyg. Det handlar om att få bättre underlag för att kunna vidta rätt åtgärder och undvika akuta ’brandkårsuttryckningar’ och istället tänka strategiskt framåtriktat. Det handlar också om att få bättre koll på anläggningarna och dess status. Det är ett ständigt pågående arbete att dimensionera det allmänna ledningsnätet för vattenflöden på rätt sätt.

– Som branschorganisation har vi en viktig uppgift att vara ett stöd och inspirera till att arbeta systematiskt i planering och underhåll. Detta vill vi verkligen pusha för, säger Magnus Bäckström. Att stötta våra medlemmar med kunskap och forskning är en viktig uppgift då vi står inför både en förnyelse av ledningsnät och stora investeringar.

NYGAMLA INNOVATIONER

– Vi ser alltfler nygamla tekniker som är nödvändiga för att ta hand om vatten uppströms, exempelvis Lokalt omhändertagande av dagvatten, (LOD). Det finns mycket som pekar på att man i framtiden inte kommer att klara av att ta hand om vatten uteslutande nedströms. Därför måste kraven vara tydliga på exempelvis fastighetsägarna och här har Boverket ett viktigt uppdrag.

Kraven vid nybebyggelse måste bli tydliga och samverkan mellan samhälle och myndigheter måste ges större utrymme. Det handlar om skydd, vattendirektivet, skyfallshantering och allt detta är kommunernas övergripande ansvar inte enbart VA-organisationerna. Det är alltså kommunerna som ska tillhandahålla konkreta åtgärdsplaner med krav att följa, exempelvis i detaljplanerna.

– Biofilter, regnbäddar och öppna avrinningsstråk ökar i stads- bilden och det är mycket positivt. Att mäta och ha koll på flödena är också viktigt och framförallt dialogen med alla olika aktörer. Samverkan är grunden för ett lyckat resultat, säger Magnus Bäckström.

VIKTIGA HJÄLPMEDEL

Som hjälp och ett bra underlag för kommuner och VA-organi- sationer har Svenskt Vatten tillsammans med ett flertal andra aktörer tagit fram vägledningar för hållbar dagvattenhantering.

P110 från 2016 och P113 som kommer att bli klar till våren, samt positionspapper på temat ’Svenskt Vatten tycker’.

Dessa finns på www.svensktvatten.se.

Bild av Henryk Niestrój