Nyheter

Energiföretagen: Negativa utsläpp redan år 2025

Negativa utsläpp är en förutsättning för att Sverige ska kunna nå målet att ha nettonollutsläpp år 2045. Tekniker som bio-CCS, avskiljning, transport och lagring av koldioxid från biobränsle kan bidra till att nå målet, även om inte alla sektorer lyckas bli av med alla sina utsläpp. Med snabba beslut från regeringen kan energibranschen leverera negativa utsläpp genom bio-CCS i stor skala redan från år 2025.

Energiföretagen Sverige står bakom två färdplaner inom Fossilfritt Sverige, färdplan el och färdplan uppvärmning. I båda dessa färdplaner framkommer att energisektorn redan idag är i det närmaste fossilbränslefri. Den stora utmaningen är nu att skapa ett energisystem som kan tillgodose det ökade behovet av fossilfri el i andra branscher och att bidra till negativa utsläpp år 2045.

I färdplanerna inom Fossilfritt Sverige finns en rad åtaganden för branscherna och uppmaningar till politiken presenterade. Energiföretagen arbetar nu med att ta fram en tidslinje för helheten som visar politiker och andra beslutsfattare vägen framåt för att samhället ska kunna nå klimatmålen 2045 med hjälp av fossilfri energi. Tidslinjen tas fram i samråd med andra branscher, ägare till färdplaner och andra nyckelaktörer.

Det kan vara svårt för samhället att helt få bort fossila utsläpp till år 2045, då Sverige ska ha nettonollutsläpp. En teknik som kan bidra till negativa utsläpp är bio-CCS.

Energiföretagen har nu, i samverkan med medlemmar, tagit fram en del-tidslinje för hur detta kan bli verklighet: ”Vägen till negativa utsläpp genom bio-CCS”. Den visar:

– vad som behöver göras
– när det måste göras
– och av vem

– Det krävs ett flertal politiska beslut i närtid för att negativa utsläpp ska vara möjliga. Det är främst tre aktörer som behöver agera; regeringen, Energimyndigheten och företag inom energibranschen och industrin. Regeringen behöver exempelvis ge Energimyndigheten i uppdrag att utreda formerna för ett auktionsförfarande för negativa utsläpp och parallellt arbeta för ett EU-gemensamt styrmedel. Om de första besluten tas redan i år kan energibranschen börja leverera negativa utsläpp redan om fem år, understryker Per Holm, klimatansvarig på Energiföretagen Sverige.

Enligt det klimatpolitiska ramverket får Sverige till år 2030 kompensera 1,8 Mton koldioxidutsläpp med negativa utsläpp. År 2045 kan energibranschen och pappersindustrin bidra med över 10 miljoner ton i minusutsläpp. Potentialen för negativa utsläpp är dessutom betydligt större än så.