Nyheter

Regeringen godkänner export av koldioxid avsedd för lagring under havsbotten

Regeringen har beslutat att Sverige ska godkänna ändringen av Londonprotokollet som möjliggör export av koldioxid avsedd för lagring under havsbotten. Beslutet är ett led i att nå Sveriges klimatmål och att genomföra regeringens klimatpolitiska handlingsplan.

I den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen presenterade i december 2019 pekade regeringen på att de rättsliga hindren för att genomföra koldioxidavskiljning och lagring (CCS) ska undanröjas. Regeringen har nu beslutat att godkänna en ändring av Londonprotokollet som syftar till att göra det möjligt att exportera koldioxid som ska lagras under havsbotten i annan stat.

Enligt det klimatpolitiska ramverket får CCS på anläggningar med fossila utsläpp räknas som en åtgärd för att nå klimatmålen där rimliga alternativ saknas. CCS får även användas på anläggningar som förbränner biobränsle för att nå negativa utsläpp som en s.k. kompletterande åtgärd för att nå klimatmålen.

– Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. Först och främst ska vi nå det målet genom kraftiga utsläppsminskningar, men i framtiden behöver vi också fånga upp koldioxid för att nå negativa utsläpp. Då behöver vi möjliggöra tekniker såsom bio-CCS och det här är ett steg i detta och ett steg i förverkligandet av klimathandlingsplanen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

– Koldioxidlagring kommer bli ett viktigt komplement till andra åtgärder för att minska växthusgasutsläppen, så att vi kan nå vårt högt uppsatta klimatmål, säger energiminister Anders Ygeman.

Två tredjedelar av protokollsparterna måste godkänna ändringen för att den ska träda i kraft, och inklusive Sverige kommer sju av 53 parter att ha godkänt ändringen. Sedan Londonprotokollets parter hösten 2019 enades om en provisorisk tillämpning av ändringen är det möjligt för länder att ingå bilaterala avtal för export av koldioxid avsedd för lagring på havsbotten.