Nyheter

Nytt koncept för att producera syntetiska bränslen med elektricitet som energikälla

Energikoncernen St1 har publicerat en rapport som sammanfattar klimatutmaningar samt energiförsörjningen i världen. Rapporten baseras huvudsakligen på data från IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Changera) och IEA (International Energy Agency). Samtidigt presenterar St1 sitt koncept att med elektricitet som energikälla producera syntetiska bränslen för bland annat transportsektorn.

Problem och möjligheter diskuterades under ett webinarium i juni, då företrädare för både St1, olika organisationer och statliga representanter fick komma till tals.

Världens befolkning väntas öka från 7,6 miljarder 2017 till 9,8 miljarder 2050. Samtidigt ökar GDP, och då även per capita, vilket innebär en dryg dubblering av GDP från 2017 redan till 2040. Detta innebär ett kraftigt ökat energibehov. Användning av fossil olja, gas och kol svarar idag för absoluta merparten av konsumtionen och där vattenkraft och annat förnybart nästan är marginellt. Energikonsumtionen ökade 2,3 procent under 2018 vilket är mer än någonsin. För att klara 2-gradersmålet enligt Parisavtalet måste koldioxidutsläppen minskas till hälften år 2030, jämfört med 2010. St1 anser att dagens styrmedel inom EU och enskilda länder inte alls räcker som reglering och incitament för att nå målet.

För lite investeras

Under 2014–2018 investerades 1000 miljarder dollar per år för kapacitet att producera fossila bränslen, medan bara 300 miljarder dollar per år investerades för förnybar energi. Fortsätter den utvecklingen kommer användningen av fossila bränslen att öka och därmed koldioxidutsläppen.

St1 har ett helhetsperspektiv på frågorna där kolets kretslopp studeras globalt och där varje produktionssystem bedöms över hela livscykeln. Naturligt cirkulerar kolet mellan land, atmosfär och hav.

– Men idag har vi en ohållbar kolcykel där mer kol fylls på atmosfären än som tas bort därifrån, förklarade inledningsvis Timo Huhtisaari, chef för Sustainability & Future Business hos St1.

Mycket mer förnybar energi och koldioxidneutrala bränslen krävs.

– Det behövs också infångning av koldioxid för att ta tillbaka det överskott som redan släppts ut och dessutom att infångad koldioxid används, fortsatte Timo Huhtisaari.

Detta koncept brukar benämnas CCU (Carbon Capture and Utilization), som ett mer utvecklat alternativ till CCS (Carbon Capture and Storage). Det tekniska koncept St1 arbetar för går ut på att använda koldioxiden som råvara vid tillverkning av bränslen, som kan vara antingen vätske- eller gasformiga. Koldioxiden kan fångas in vid industrier som har stora utsläpp, men det är också möjligt att ta den direkt ur luften. Det senare alternativet är dock dyrare. Dessutom behövs i båda fallen väte och det fås genom elektrolys av vatten. Till allt detta krävs stora mängder el och den ska vara förnybar. En kraftig utbyggnad av vind- och solkraft behövs.

Konceptet att använda el vid produktion av syntetiska bränslen kallas Power-to-X. Kan då detta användas redan nu?

– Ja, vi kommer att göra det och använda våra anläggningar på bästa sätt, säger Mika Anttonen, styrelseledamot och majoritetsägare i St1 Nordic Group. Men hur ska hela industrin klara omläggningen? Det krävs både regleringar och stöd för att de ska investera rätt.

Utsläppsrätter fungerar inte

St1 anser att dagens olika system med bland annat handeln med utsläppsrätter inte fungerar. Det krävs i stället sektorsövergripande styrmedel och stöd som är lika inom hela EU och helst i hela världen. Företag ska åta sig bindande mål. De som släpper ut får betala och de som fångar in (och helst använder) koldioxiden ska få betalt.

Hur ska man sedan få aktörer att investera i elproduktion när elpriserna fortfarande är så låga?

– I Sverige har vindkraften fördubblats på kort tid, påminde Svante Axelsson, som är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige som tillsattes av regeringen 2015. Vår industri kommer att efterfråga allt mer el. Vissa företag anser det bättre för deras konkurrenssituation om de kan erbjuda produkter som inte baseras på fossila bränslen. De nordiska länderna kan verkligen bli fossilfria och visa hur man bygger välfärdsstater utan att använda fossila bränslen.

När elen är billig, kan man passa på att producera väte genom elektrolys, antingen väte som används direkt som bränsle eller som råvara för syntetiska bränslen.

Helhetstänkande

Lösningen på klimatproblemen och energiförsörjningen är avhängig lokala initiativ, men alla aktörer, intressenter och organisationer måste samarbeta globalt. Till de globala perspektiven hör också skogsbruket. Skogen är en naturlig kolsänka, som hotas genom avskogning till betesmark och av bränder. Globalt måste volymen skog öka, samtidigt med övriga åtgärder.

– Utan ökad beskogning kan vi inte nå målen, påpekade Mika Anttonen.

– Lösningen på hela problematiken kräver ett holistiskt tänkande och brobyggande. Genom ett starkt samarbete ska vi lösa de globala utmaningarna tillsammans, avslutade Timo Huhtisaari.

På bilden: Timo Huhtisaari som är chef för Sustainability & Future Business hos St1, ledde webinariet