Nyheter

Årets älgbetesinventering: Betesskadorna på skogen minskar

– Det är tydligt att skadorna det senaste året har minskat i regionen. Mycket talar för att minskningen är ett resultat av ett ihärdigt och målinriktat arbete från inblandade parter, säger Christer Kalén, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

För att komma tillrätta med de alltför höga viltskadorna har älgstammen reglerats för att uppnå en bättre balans. Samtidigt bidrar markägare med att föryngra skogen med tall på lämplig mark.

– En mild vinter kan bidra till att skadorna minskar under ett enskilt år men det finns andra tydliga förändringar i skogen som man inte kan bortse ifrån. Att älgstammen minskar är tydligt och det har en stor inverkan på betesskadornas utveckling. Nu gäller det att fortsätta på den inslagna vägen så att målet kan nås i fler områden, säger Christer Kalén.

Det finns emellertid ett växande orosmoln i Värmland där skadorna ligger kvar på en alltför hög nivå. Avskjutningen har minskat kraftigt under lång tid och enligt statistiken verkar älgstammen nu öka snabbt i flera av de inventerade områdena. Betesskadorna i skogen minskar därför inte i dessa områden.

– Eftersom betesskadorna för Värmlands län som helhet ligger på en alltför hög nivå behöver ökningen av älgstammen stoppas och i stället inriktas på att, totalt sett, minska antalet älgar och andra hjortdjur. Samtidigt behövs en ökad föryngring av tall, säger Matts Rolander, regional viltsamordnare på Skogsstyrelsen.

Betesskadorna från älg och andra hjortdjur på skogen leder till en försämrad kvalitet och minskad tillväxt i skogen, och därmed ekonomiska förluster för skogsägaren. Ett av de mål som Skogsstyrelsen har satt upp tillsammans med andra aktörer och berörda myndigheter för att minska betesskadorna, innebär att maximalt fem procent av ungtallarna ska årligen ha betesskador från året som gått.

Endast i tre av sju inventerade områden i Gävleborg klarar man detta, visar resultatet från årets inventering. Skogsstyrelsen uppmanar nu både jägare och markägare att omhänderta årets resultat så att målen för skogen och älgen kan uppnås.

Mer fakta om älgbetesinventeringen, Äbin:

Varje år presenterar Skogsstyrelsen den nationella älgbetesinventeringen, Äbin, som visar hur omfattande betesskadorna är på tall av hjortdjur, främst älg, hjort och rådjur.

Inventeringen görs i samarbete med flera andra aktörer i ungefär hälften av Sveriges cirka 140 älgförvaltningsområden.

Inventeringen görs på våren, strax före lövsprickning. Resultatet ska i första hand användas som ett underlag för beslut i älgförvaltningsgrupperna om hur stor avskjutningen ska vara under älgjakten.

Resultaten från Götaland presenterades i maj. Resultaten från inventeringarna i Norrland kommer att presenteras senare i sommar och en samlad analys för landet som helhet kommer senare i höst.

Bild av Andrea Bohl