Nyheter

Förändringstakten i byggbranschen accelererar – kraven på flexibel IT ökar

Byggbranschen står inför flera förändringar som alla pekar på en ökad användning av hybridmoln. Nu är hög tid att bygga IT-miljöer som förenklar hanteringen av sådana arkitekturer. Det skriver Mats Ericson, Sverigechef på Nutanix:

”Alla branscher genomgår stora förändringar just nu, som en följd av coronapandemin, och byggbranschen är inget undantag. Lägg till det förändrade omständigheter redan innan den pågående krisen.

Man kan i korthet sammanfatta det som sker i följande två punkter:

1/Redan innan coronapandemin har nya typer av aktörer som förlitar sig på flexibelt IT-stöd som främsta konkurrensmedel gjort ett intåg i byggbranschen globalt. Etablerade företag med föråldrat IT-stöd får allt svårare att matcha de här uppstickarna.

2/Pandemin innebär inte bara en viss stiltje på fastighetsmarknaden, och därmed på sikt även i byggbranschen, just nu. De flesta som är positiva hoppas som bäst på en lång och oförutsägbar återhämtningsperiod, oklart när. De som är negativa befarar en långvarig nedgång efter krisen. I vilket fall leder det till en försiktighet vad gäller rekryteringar, framför allt på en vikande marknad, men även på en ökande. Man behöver förlita sig mer på automatisering och på ett mer flexibelt IT-stöd.

Vad innebär flexibelt IT-stöd?

Ett exempel i det lilla är möjligheten för alla intressenter i ett projekt att ha åtkomst till ritningar och projektplaner, oberoende av vilka teknikplattformar som används på deras företag och organisationer. Ett exempel i det stora är möjligheten att snabbt skala upp och ner en verksamhet. För att lyckas med det behövs både korta ledtider och full insyn i alla försörjningskedjor.

De här två exemplen visar direkt på problemen med äldre, silobaserade IT-miljöer. Det blir svårt, om inte omöjligt, att ordna den flexibilitet som krävs. Det här blir extra tydligt i byggbranschen, som kännetecknas av varierande behov av IT-stöd under ett projekts livstid.

Alla från försäljare och arkitekter, till byggbasar och elektriker behöver ändamålsenligt IT-stöd, och olika applikationer lämpar sig ofta bäst för drift i olika IT-miljöer. Med en IT-miljö som är huggen i sten blir det svårt att tillgodose alla krav under ett projekts livstid.

Om vi kryddar anrättningen med ett ökat behov av etableringar på nya marknader blir det ännu svårare. I vissa länder passar det bäst med egna, lokala datacenter. I andra är det stora publika molnplattformar som Amazon Web Services och Microsoft Azure som passar bäst.

Precis alla tecken pekar på en ökad användning av hybridmoln i byggbranschen. Det är IT-miljöer som innefattar både privata moln och publika molnplattformar. Med hybridmoln minskar risken för att göra avkall på kvaliteten för IT-stödet i vissa skeden av ett projekt. Flexibiliteten för att klara etableringar på olika marknader ökar, liksom förutsättningarna för att snabbt skala upp och ner verksamheter, och att öka insynen i projekten för alla intressenter.

Men hybridmoln för med sig nya utmaningar. En stor risk är att ett företag får flera olika drifts- och administrationsmiljöer för olika typer av IT-lösningar, som egna datacenter, privata moln och publika moln. Det medför så klart att mer resurser krävs och att flexibiliteten inte ökar i den grad den skulle kunna, eller kanske till och med minskar.

Lösningen på det problemet är att använda en teknikplattform som för samman olika typer av driftsmiljöer under ett tak och som möjliggör enhetlig hantering av de olika typerna av IT-miljöer. Man kan säga att det i sig är en definition av ett väl fungerande hybridmoln.

Enkelhet kan handla om så enkla saker som att virtuella maskiner (servrar) startas på samma sätt, med ett klick, oberoende av om de ska köras på en publik molnplattform, i ett privat moln eller på en fristående lokal server. Med enkelhet och automatisering av många sådana moment undviks den komplexitetsfälla som användare av äldre IT-miljöer har hamnat i.  Och, återigen, flexibiliteten ökar.

De här tankarna är drivkraften bakom Nutanix produkter och vi gör gärna den resan tillsammans med byggföretag i behov av modernisering.”

Mats Ericson, Sverigechef på Nutanix