Nyheter

Ny dom idag: Skogsägare som inte får avverka fjällnära skog – rätt till ersättning

Den skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Det anser Mark- och miljööverdomstolen som i dag kom med domar i fem prövade fall.

Underinstansen mark- och miljödomstolen har tidigare kommit fram till att markägarna har rätt till en ersättning på sammanlagt 18 miljoner motsvarande 125 procent av marknadsvärdet. Nu fastställer Mark- och miljööverdomstolen i stort dessa domar.

– Finns det lagligt stöd för en ersättning så ska markägarna givetvis ha det, men nu behöver vi först läsa och analysera domen i lugn och ro. Därefter ska vi ha kontakt med Kammarkollegiet som företräder staten och beslutar om ett eventuellt överklagande till Högsta domstolen, säger Herman Sundqvist, Skogsstyrelsens generaldirektör.

– Det har varit nödvändigt att pröva dessa fem fall eftersom det har funnits juridiska oklarheter i fråga om ersättningsrätten i fjällnära skog. Det är viktigt för alla berörda aktörer att det klarläggs var gränsen går för vad som ska anses vara pågående markanvändning och hur mycket ersättning som i så fall ska betalas ut, säger Gunnar Larsson, generaldirektör vid Kammarkollegiet.

Totalt har Mark- och miljööverdomstolen prövat fem fall där skogsägare nekats avverkning i fjällnära skogar på grund av höga naturvärden och som en följd av detta stämt staten för att få ersättning. Sakfrågan har aldrig tidigare prövats och därför var det myndigheternas gemensamma bedömning att frågan behövde avgöras i Mark- och miljööverdomstolen.

Under tiden som den rättsliga prövningen pågått har Skogsstyrelsen fortsatt att handlägga nya ansökningar om att få avverka i fjällnära skog men inte betalat ut någon ersättning till de som nekats tillstånd. Ett antal skogsägare har i sin tur stämt staten, men dessa ärenden har vilandeförklarats av domstol i avvaktan på Mark- och miljööverdomstolens avgöranden.

Domarna går att överklaga till Högsta domstolen.

Bakgrund

Under 2019 fick Skogsstyrelsen 273 ansökningar om att få avverka i fjällnära skogar. Under året fattades 180 beslut om att ge tillstånd för att få avverka, 22 beslut om tillstånd men med vissa begränsningar och 23 beslut om avslag. Marknadsvärdet för landets fjällnära skog är knappt 3 miljarder, exklusive statlig mark och frivilliga avsättningar, enligt Skogsstyrelsens och Naturvårdsverkets beräkningar.

Det är Kammarkollegiet som företrätt staten i domstolsprocesserna och Skogsstyrelsen har bistått med expertkunskaper.

Under 2019 tillsatte regeringen en utredning som ska se över och förtydliga de delar i Skogsvårdslagen som rör fjällnära skog.