Nyheter

Ny vision för Kiirunavaara gruvindustriområde

Ecogain har på uppdrag av LKAB tagit fram en vision för hur gruvområdet i Kiruna ska återställas och utvecklas efter att gruvverksamheten avvecklats. Fokus för visionen är en ekologisk landskapsutformning. Genom att skapa naturmiljöer som liknar omkringliggande landskap ska renskötseln, den biologiska mångfalden och andra ekosystemtjänster gynnas.

Att ta fram en vision för markåterställning kring Kirunagruvan är ett drömuppdrag som vi arbetat med sedan våren 2019. Det har brutits järnmalm i berget i över 100 år, och nu har vi tagit ut riktningen för hur området ska återställas på bästa sätt den dag gruvan väl stänger, säger Sara Carlsén, projektledare, Ecogain.

Ecogain är strategisk partner till LKAB och hjälper gruvföretaget i utvecklingsarbetet med naturkapital såsom biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

– Företag som tar mark i anspråk har stora möjligheter att både minimera sin påverkan på naturen och skapa nya värden. Detta kommer bli allt viktigare överallt på jorden. Därför är det roligt att LKAB är i framkant, säger Anders Enetjärn, vd Ecogain.

Visionen som nu tagits fram är ett frivilligt åtagande från LKAB och utgår från företagets riktlinjer för hållbar markanvändning. När gruvan stängs kommer en teknisk efterbehandling att genomföras, detta för att göra området säkert för miljö, människor och djur. Därefter tar den ekologiska landskapsutformningen vid.

– Med den här visionen kan vi skapa stora natur- och samhällsvinster när ekosystem kan återställas och utvecklas. Det i sin tur gör att exempelvis biologisk mångfald gynnas, vattenrening förbättras och att marken kan nyttjas för bete och rastplatser för renskötseln, säger Emma Nyberg, utvecklingsingenjör, LKAB.

Vad är biologisk mångfald?

Definieras som en variation inom arter, mellan arter och av ekosystem. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på vår planet och vår bästa försäkring för att ekosystemen ska kunna fortsätta leverera till oss även när klimatet förändras.

Vad är ekosystemtjänster?

Alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss människor och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet (Naturvårdsverkets definition).