Nyheter

Med sikte på en hållbar plastanvändning i Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborg har, i samarbete med Tyréns, arbetat fram en ny strategi för hållbar plastanvändning. Syftet med strategin är att, i första hand, stödja länets kommuner i deras omställning till ett mer hållbart plastanvändande. Projektet genomfördes inom ramen för länsstyrelsens uppdrag att samordna arbetet med Sveriges nationella miljömål.
Projektet har finansierats med stöd från Naturvårdsverkets utlysning ”Minska läckage av plast till hav och natur – minskad användning, effektivare insamling och högre värdering av plast”.
För att få hjälp med framtagandet av strategin valde länsstyrelsen att upphandla expertis inom miljöområdet. Valet föll på Tyréns, som bland annat kunde matcha krav på stor erfarenhet och kompetens inom avfallsförebyggande arbete. Tyréns team bestod av Anna Sjöström, miljö- och hållbarhetskonsult och Karolina Pehrsson, organisationskonsult och varumärkesstrateg med inriktning hållbarhet, från underkonsulten Visionskontoret.
Annas kunskaper kring hållbarhetsfrågan och Karolinas kunskaper kring verksamhetsutveckling har varit två viktiga framgångsfaktorer. Karolinas erfarenhet av att arbeta strategiskt med att förebygga nedskräpning, tillförde dessutom expertkompetens inom det området, vilket också svarade på ytterligare ett krav från länsstyrelsen.
– Det har varit en mycket spännande process att arbeta fram denna strategi tillsammans med Visionskontoret och representanter från länets kommuner säger Anna Sjöström, miljö- och hållbarhetskonsult på Tyréns. .
– I strategin arbetade vi medvetet med att både fokusera på själva sakfrågan – plast – och samtidigt fånga upp hur vi på olika sätt kan sätta organisation och människa i centrum. Exempelvis har vi hämtat perspektiv och insikter från engagemangsforskning och beteendevetenskap. Det angreppssättet gjorde arbetet till en väldigt kreativ, rolig och utvecklande process, fortsätter Karolina Pehrsson.
Strategin innehåller prioriterade mål och åtgärder för att uppnå en effektivare plastanvändning, allt med stort fokus på rådighet och genomförbarhet. Målen orienterar både mot själva sakfrågan i form av mål inom avfallsförebyggande, återvinning och nedskräpning. Men strategin innehåller även mål inom kunskap och lärande, samt uppföljning och genomförande. Allt för att på olika sätt bidra till stor miljönytta, kostnadseffektiva lösningar och fokus på att gå från ord till handling. Ambitionen är nu att strategin ska integreras i kommunernas befintliga avfallsplaner, samtidigt som länsstyrelsen får en samordnande roll.
Gott samarbete ledde till en välgjord strategi
– Vi är väldigt nöjda med Tyréns som samarbetspartner. De har visat ett genuint engagemang och haft en hög ambitionsnivå. De har även medverkat vid temadagar och seminarier med kommuner där de har svarat på frågor kring arbetet med strategin. Under arbetets gång har de varit lyhörda för de förändringar som uppstått och de har verkligen månat för att slutprodukten ska bli bra, vilket den också blev, säger Paula Lenninger, länsstyrelsens projektledare och beställare av uppdraget.