Nyheter

PEFC skapar snabbspår till skogsvården

Det största certifieringssystemet för hållbart skogsbruk, PEFC, har beslutat anpassa kraven som en följd av COVID-19. Stora delar av skogsvården utförs normalt av arbetskraft från andra länder men många kan inte komma till Sverige i år.

Det finns samtidigt företag i andra sektorer där den normala verksamheten läggs ned eller är i vänteläge med personal som skulle kunna arbeta i skogen. För att kunna rekrytera svensk personal från andra branscher och för underlätta för skogsägarna och entreprenörsföretagen har PEFC beslutat att skapa ett snabbspår till skogsvården genom anpassade kompetenskrav.

PEFC-certifierade entreprenörsföretag och kompetent personal med rätt kunskaper för uppgiften är en grundläggande del av ett hållbart skogsbruk, men det läge vi befinner oss i nu är exceptionellt. Undantagen från de normala kompetenskraven har fattats i ett särskilt beslut och ska hanteras enligt en checklista där ledning, tillsyn, säkerhet och arbetsvillkor ska säkerställas och följas upp.

Undantagen rör framförallt plantering och motormanuell röjning, och inte t.ex. avverkning och skogsmaskinkörning. PEFC-certifierade skogsägare förvaltar cirka två tredjedelar Sveriges skog och har genom certifieringen bland annat förbundit sig att anlita certifierad och kompetenta entreprenörer. PEFC är ensamma i branschen om att certifiera skogsentreprenörerna.

Den befarade bristen på personal kan annars innebära att stora mängder plantor riskerar att få kasseras eftersom de såddes ifjol för att kunna planteras denna sommar. Cirka 400 miljoner plantor sätts ut i Sverige varje år. Det finns också ett stort behov av skogsvård i ungskogarna. Över 400 000 hektar röjs årligen, vilket nästan motsvarar Gotlands och Ölands sammanlagda markyta.

Läs mer här:

https://pefc.se/undantag-p-g-a-corona-utbildningar-och-certifierade-entreprenorer/

Bild av Karsten Madsen