Nyheter

Ingen vårflod före påsk

– Väderprognosen för den närmaste veckan är fortsatt torr och det blir lite kallare. Mycket lite av den snö som finns kommer smälta och tillflödet ut i sjöar och vattendrag kommer fortsätta att minska under nästa vecka, det talar för att det inte blir någon vårflod innan påsk, säger Claes Kjörk, vattenregleringsansvarig på Fortum.

Dalälven

För Dalälven kommer flödet i Västerdalälven vara svagt minskande en vecka framåt. Österdalälven har lågt flöde. Där kommer flödet fortsätta vara lågt till dess att snösmältningen tar fart. Tappningen från Trängslet kommer vara låg under hela våren.

Siljan sjunker 2-3 cm per dag och kommer fortsätta i den takten nedåt en dryg vecka till. Därefter kommer den att plana ut på en nivå som är nästan 1 m högre än efter en normal vinter. Den marginal som finns uppåt är ändå tillräcklig för att ta emot den förväntade vårfloden till Siljan.

Venjan har också sjunkit en del under de senaste veckorna. Med någon veckas tappning till bedöms marginalen vara god för att ta emot den snösmältning som kommer. Även den bedöms betydligt mindre än normalt.

Flödet i nedre delen av Dalälven har legat kvar på samma som tidigare under vintern och kommer vara stabilt fram till påskveckan. Om inte det blir ett snabbt väderomslag med värme i Dalafjällen kommer tappningen minska under påsken och sedan vara lite lägre tills vårfloden i Västerdalälven drar igång.

Klarälven

I Klarälven sjunker nu nivån i Höljesmagasinet snabbt. Nivån har sjunkit 6 m på två veckor och för varje meter nedåt blir sjöns yta mindre och takten nedåt går allt fortare. Det är drygt 15 m kvar att tappa ur inför vårfloden och nivån beräknas sjuka 10 m fram till påskhelgen och de sista metrarna ned till sänkningsgränsen har liten volym.   I ”botten på tratten” är det lite vatten på varje meter. Sjöarean är 10 gånger större när magasinet är helt fyllt jämför med arean vid sänkningsgränsen.

Flödet i nedre delen av Klarälven är fortsatt ca 200 m3/s. Även här kommer flödet minska när vi närmar oss påsken och sedan vara lite lägre fram till fjällfloden startar. Snö som finns nedanför fjällen kommer till största del fångas upp i mindre magasin i Klarälvens biflöden och påverkar inte flödet i älven så att det märks under denna våren.

Ljusnan

Under hela vintern har det i de norra delarna av Ljusnans flöde varit kallt och snön har byggts på. I de södra delarna av Ljusnans flöde har det dock varit mer höst än vinter. Det har resulterat i snömängder nära de normala i norra Ljusnan och under de normala i söder.

Det är generellt betydligt mindre snö som ska smälta under våren i år och det gör att risken för höga flöden minskar. Däremot är nivån i många sjöar är ovanligt hög vilket ökar risken att dämningsgränsen nås tidigare än normalt och att tappningen då behöver ökas. Sammantaget bedömer Fortum att detta kommer att ge flöden nära de normala under vårfloden. Vädret spelar dock roll, mycket nederbörd eller snabbare snösmältning påverkar flödena.