Nyheter

Sandvik slutför avyttringen av Sandvik Drilling and Completions

Sandvik har slutfört den tidigare aviserade avyttringen av Drilling and Completions (Varel), det vill säga den del av verksamheten som är relaterad till olje- och gasindustrin, till riskkapitalbolaget Blue Water Energy och dess medinvesterare privatägda Nixon Energy Investments.

Som tidigare offentliggjorts kommer Sandvik att kvarstå som minoritetsägare med 30 % av bolaget och ha en plats i styrelsen. Bidraget till Sandviks vinst per aktie från minoritetsägarskapet, redovisat som intressebolag, hade varit begränsat baserat på resultatet under 2019.

Sandviks resultat för det fjärde kvartalet 2019 inkluderade en nedskrivning relaterad till försäljningen om netto -3,9 miljarder kronor. Under den efterföljande perioden fram till slutförandet av affären medför förändringar av nettotillgångar en försumbar kapitalvinst medan realiserad reversering av ackumulerade valutaomräkningseffekter inom Övrigt Totalresultat kommer att påverka rörelseresultatet i Other Operations med -0,5 miljarder kronor i det första kvartalet 2020.

Slutförandet av avyttringen medför en positiv kassaflödeseffekt om cirka 0,7 miljarder kronor under det första halvåret 2020, efter transaktionskostnader.

Från och med det andra kvartalet 2020 ingår det inte några aktiva verksamheter i Other Operations. Det minoritetsägda bolaget kommer att rapporteras inom ramen för ”Koncerngemensamt”.

Bild: Pixabay