Nyheter

Växjö kommun installerar solpaneler på avloppsreningsverket Sundet

​Tekniska nämnden  i Växjö kommun har beslutat om att installera 620 solpaneler på Sundet under 2020. Den samlade effekten är 200 kW och den förväntas ge ett årsutbyte på cirka 170 000 kWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av el för 20-30 hushåll. Kostnaden för solpanelerna är 2 miljoner kronor, efter statliga bidrag.

I miljöprogrammet och energiplanen som är antagna av kommunfullmäktige finns mål om mer egen produktion av förnybar energi inom kommunkoncernen. Över tid förväntas solpanelerna även ge avkastning på investeringen.

– Solpanelerna på avloppsreningsverken bidrar till kommunens övergripande miljö- och energimål, säger tekniska nämndens ordförande Sofia Stynsberg (M), och solpanelerna förväntas på sikt att ge en lägre kostnad för elenergi.

Under 2019 installerades solpaneler på flera av kommunens mindre reningsverk, motsvarande ett årsutbyte om cirka 100 000 kWh per år. Genom att successivt förse lämpliga takytor på kommunens VA-anläggningar med solpaneler minskar konsumtionen av inköpt el.

– Våra anläggningar har relativ jämn elkonsumtion, säger Erik Rydeman på VA-avdelningen som är den som håller i projektet med solpaneler, och det gör att solanläggningarna kan anpassas i storlek så att all producerad el ersätter inköpt el och man får bästa ekonomiska utbyte för producerad el.

Om VA-avdelningen skall uppfylla andelen egen produktion i förhållande till sin konsumtion, bör 270000 kWh produceras. Med solpanelerna på Sundet kommer det målet att vara uppfyllt.

Bakgrund:
Enligt kommunens Energiplan, Åtgärd 1.3 ska tekniska nämnden och de kommunala fastighetsbolagen bli mer självförsörjande på förnybar el. Den kommunala elproduktionen från sol, vind och vatten ska vara minst 4 500 MWh senast år 2020, enligt kommunens Miljöprogram, mål 28. Solpanelerna på VA-anläggningarna bidrar till att några procent av det kommunala målet uppfylls.

Bild av skeeze från Pixabay