Nyheter

Nyheten SpillGuard från DENIOS larmar vid kemikalieläckage

Upptäck läckor snabbare och agera i tid. Produkten SpillGuard® är DENIOS nya säkerhetsåtgärd för förvaring av farliga kemikalier. DENIOS har lyssnat på användarna och skapat en produkt som genomsyras av universell användarvänlighet, enkel driftsättning, pålitlig funktionalitet samt en lång livslängd.

Kemikalieläckage som blir liggande kan snabbt medföra en säkerhetsrisk och bli farligt för omgivningen på arbetsplatsen, som exempelvis allvarlig hälsorisk, explosionsrisk och att farliga ångor alstras. Kemikalier som läcker kostar pengar, både som förstörd råvara och för saneringen av spillet. Att upptäcka spillet så tidigt som möjligt är av stor vikt för att undvika följdkostnader och juridiska konsekvenser.

Larmar vid alla vanligt förekommande oljor och kemikalier

Kemikalier och oljor ska i ett första steg emot en miljösmart och hållbar arbetsmiljö vara invallat i ett uppsamlingskärl. Men även om kemikalierna är invallade är faktumet att ett kemikalieläckage inte är ovanligt, utan kan hända när som helst.

SpillGuard® är designad för detektering av alla vanligt förekommande oljor och kemikalier (även i ATEX zon 1). DENIOS kompabilitetslista visar vilka kemikalier och oljor som testats med SpillGuard® under den definierade perioden på minst 24 timmar.

– Använder du kemikalier som inte finns med i SpillGuard®-listan, kan DENIOS utföra ett laboratorietest för att kontrollera lämpligheten för SpillGuard®, berättar Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

Spillguard®, placera, starta, var säker!

Det nya konceptet SpillGuard® är en första hjälpen likt ett brandlarm som bidrar till att vidta snabba åtgärder vid kemikalieläckage. SpillGuard® är ett helt självförsörjande varningssystem som installeras på några sekunder och uppmärksammar omgivningen när olyckan är framme, med både ljud- och ljussignal.

– Möjligheten att tidigt upptäcka läckor som hamnat i uppsamlingskärlet sparar både pengar och tid, dessutom elimineras hälsorisker i tid. En tidig upptäckt av läckaget skapar också möjligheten att snabbt få kontroll över uppsamlingskärlets funktionalitet och att kraven på lagstadgad invallningsvolym upprätthålls så fort som möjligt, avslutar Linus Jacker.

Bilden:
SpillGuard® från DENIOS ska hjälpa att larma omgivningen vid läckage.
Bild: DENIOS