Nyheter

Mälarenergis resultat för 2019 ger en ekonomiskt hållbar grund för framtiden

Hela produktionskapaciteten har moderniserats och gamla pannor från en epok baserad på fossila bränslen kan tryggt avvecklas.

Mälarenergi har lagt ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt bra år bakom sig. Koncernens intäkter 2019 uppgick till 3 354 miljoner kronor med ett resultat efter finansiella poster på 374 miljoner kronor. Det är i linje med ägaren Västerås stads mål där utdelning till staden föreslås bli 73,4 miljoner kronor.

– Ekonomiskt var det ett bra år för Mälarenergi men 2019 kommer gå till historien som året då Mälarenergi helt fasade ut kol från kraftproduktionen. Utöver det så anlade vi tre faunapassager, knöt nya band med flera kommuner i regionen och lade planen för att lösa effektbristen. Samtidigt skapade vi ett ekonomiskt resultat som gör att vi kan fortsätt utveckla verksamheten och leverera hållbara lösningar till våra kunder, säger VD och koncernchef Niklas Gunnar.

Med färdigställandet av Block 7 under 2019 kom den sista delen på plats i förnyelsen av hela Kraftvärmeverket. Med det har Mälarenergi tagit energiproduktionen i Västerås in i framtiden. Hela produktionskapaciteten har moderniserats och gamla pannor från en epok baserad på fossila bränslen kan tryggt avvecklas.

– Mälarenergi lämnar nu en längre period med stora investeringar i vår basproduktion för att framöver förädla våra anläggningar så att de fungerar så bra som möjligt så länge som möjligt. Nu har vi stängt Block 1 och 2, våra gamla koleldade anläggningar. Ett starkt resultat ger handlingsutrymme för framtiden där Mälarenergi även fortsatt kommer göra stora insatser för ett hållbart samhälle, säger Staffan Jansson styrelseordförande Mälarenergi AB.

– Mälarenergi har haft ett stabilt år och har lagt en bra grund för framtiden. Vi tänker göra allt vi kan för att skapa ett hållbart samhälle. Mälarenergis produkter, allt från fiberkommunikation, vatten och avlopp till tjänster och energiförsörjning, bidrar till att alla vi som bor här i regionen kan leva och verka resurssnålt. Tillsammans med kunder, leverantörer och partners ska vi fortsätta arbetet med att utveckla framtidens hållbara samhälle, fortsätter Staffan Jansson.

I mars 2019 överlämnades Färdplan för fossilfri uppvärmningssektor till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Mälarenergi är ett av flera bolag som skrivit under färdplanen som innehåller gemensamma åtaganden och förväntningar med särskilda åtaganden för fjärrvärmebranschen.

– Klimatförändringarna gör att samhället förändras och att teknikutvecklingen går i en rasande fart. I det finns ett stort behov av att hitta flera smarta systemlösningar, inte bara enda patentlösning. Det behövs elbilar men också biogasbussar, det behövs fjärrvärme och värmepumpar, egenproduktion av el med solceller men också nätlösningar som gör att grannar kan sälja och köpa el av varandra. Systemfrågorna kommer avgöra om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle och då krävs samarbete. Där vet vi att vi som levererar infraservice har en viktig roll, avslutar Niklas Gunnar.

Bilden:
Mälarenergi fasar ut kol och olja som bränslen. Nu byggs Block 7 – en ny anläggning som ska använda återvunnet trä som bränsle.
Bild: Gatun Arkitekter