Nyheter

Svag utveckling i Europa 2019 satte tydliga spår i skogsindustrin

Som helhet var 2019 ett bra år för svensk skogsindustri, men inte lika gynnsamt som 2018. Ett relativt starkt första halvår avlöstes av ett svagare när skogsindustrin föll in i den allmänna ekonomiska avmattningen.

Det konstateras i årets första marknadsrapport från Skogsindustrierna som analyserar utvecklingen under 2019 och blickar framåt.

– Den svaga utvecklingen i Europa satte tydliga spår i skogsindustrin, med fallande exportvolymer som följd. För exporten av trä och massa kompenserades detta genom en ökad export till framför allt Kina och Egypten. På kort sikt kan coronaviruset nu tillfälligt minska exporten till Kina, säger Kerstin Hallsten, chefsekonom på Skogsindustrierna.

En global avmattning ledde även till fallande priser för skogsindustrin. Här bidrog även ett överutbud av råvara, i sviterna av angreppen av skadeinsekten granbarkborre som drabbat såväl den europeiska kontinenten som Sverige. Prisfallen blev dock något mindre för svensk skogsindustri jämfört med den europeiska till följd av att kronans växelkurs försvagades.

Fördubblad massaexport till Kina

Av skogsindustrins produkter utvecklades marknadsmassan starkast. Produktionen och exporten ökade under 2019 med 10 respektive 15 procent i volym. Produktionsökningen möjliggjordes av tidigare års investeringar i ny kapacitet hos flera av landets massaproducenter.

– Exportvolymen till Kina mer än fördubblades under 2019 och Kina är nu vår viktigaste handelspartner. Kraftigt fallande massapriser under året gjorde dock att ökningen av exportvärdet stannade på sex procent, säger Katrin Heinsoo, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Hon fortsätter:

– Den ökade exporten av massa till Kina drivs troligtvis till viss del av landets importrestriktioner av returpapper. Det har ökat behovet av färskfiber till en växande inhemsk pappersproduktion.

Pappersproduktionen föll med 4 procent

Den svenska produktionen och exporten av papper minskade däremot under 2019 med fyra procent. Tillverkningen föll även i många andra pappersproducerande länder, men inte i Kina. Värdet av den svenska pappersexporten ökade däremot under 2019.

Rekordproduktion av trävaror

Trävaruproduktionen ökade med två procent under 2019 och nådde rekordnivån 18,6 miljoner kubikmeter. Produktionen ökade dock allt långsammare mot slutet av året. Exportvolymen var oförändrad under året, men minskade till Europa där industrin tappade marknadsandelar.

– Exporten till länder utanför Europa ökade under året, till Egypten och Kina med hela 45 respektive 19 procent. Därmed är Egypten åter, med marginal, svensk träindustris största exportmarknad efter Storbritannien, säger Kerstin Hallsten.

Mer balanserade marknader framåt

När Kerstin Hallsten blickar framåt ser hon mer balanserade marknader med stabilare prisutveckling:

– Enligt Konjunkturinstitutets barometer är stämningsläget fortsatt sämre än normalt inom skogsindustrin. Bilden är dock lite mindre dyster än tidigare vilket delvis kan kopplas till en mer positiv syn på framtida produktion och färdigvarulager. Sågverkens och massaindustrins syn på den framtida prisutveckling har också tydligt förbättrats. Ökat fokus på klimat och hållbarhet innebär också stora möjligheter för svensk skogsindustri. Till de långsiktiga risker branscher ser hör utformning och tillämpning av lagar och regelverk.

Bild: Pixabay