Nyheter

Nu startar rivningen av Gävle Galvans fabrik

Trafikverkets arbete med att bygga en elektrifierad direktanslutning till Gävle hamn över Näringens industriområde gör nu att Gävle Galvans fabrik måste rivas.

Stängsel och kontaktledningsstolpar för järnvägen ska sättas upp där fastighetens norra fasad står idag. Boende i närområdet har informeras eftersom rivningsarbetet medför en del buller som kan upplevas störande. Arbetsområdet kommer att stängslas in under rivningen och obehöriga får inte vistas inom arbetsområdet.

Järnvägstrafiken till och från hamnen går som vanligt och järnvägsövergången västerut är öppen för passage liksom gång- och cykelvägen över Skansbron. All tung byggtrafik leds via Kanalvägen på Näringen.

Rivningsarbetet kommer att pågå fram till 30 augusti 2020.

Miljöhänsyn

Trafikverket har undersökt byggnaderna inför rivningen för att se om det finns förorenade byggnadsmaterial eller komponenter. Projektets mål är att minimera mängden farligt avfall vid rivning, exempelvis genom sortering och provtagning. Skyddsåtgärder kommer att vidtas för lagring och hantering av förorenade material.

Bild av c_badeja från Pixabay