Nyheter

Per Hidesten, Industriarbetsgivarna: Årliga löneökningstakten måste klart ner under dagens märke

– Våra arbetskraftskostnader är bland de högsta i världen och det finns dessutom inga tecken på att produktiviteten i Sverige kommer att utvecklas bättre här än i omvärlden. Därför måste löneökningstakten sjunka, säger Per Hidesten. Han fortsätter:

– Vi har inte råd att teckna avtal som kraftigt försämrar industrins konkurrenskraft. Industrin måste ges förutsättningar för att kunna fortsätta verka i Sverige och göra investeringar här, istället för utomlands. Vi jobbar för att industri och arbetstillfällen ska finnas kvar.

Nu på morgonen växlade Industriarbetsgivarna krav med Ledarna, GS-facket och IF Metall. Senare under dagen sker också kravväxling med Pappers, Unionen och Sveriges Ingenjörer.

Facken inom industrin har framfört yrkanden på en årlig löneökningstakt på 3 procent.

– Sveriges konkurrenskraft har inte förbättrats sedan förra avtalsrörelsen och mot viktiga konkurrentländer har den försämrats tydligt. Till viss del har vi klarat oss på grund av den svaga kronan, med det är inget hållbart sätt att bygga framtidens konkurrenskraft, säger Per Hidesten.

– Dessutom har vi ett betydligt sämre ekonomiskt läge nu än för tre år sedan och de flesta kurvor pekar åt fel håll. Stålindustrin går sämre än vanligt och även skogsindustrin har det tufft, understryker Per Hidesten.

Han påpekar att läget för svensk industri har försämrats snabbt under 2019 och det syns ännu inga tydliga tecken på att botten är nådd. Läget förvärras av globala handelskonflikter och osäkra spelregler.

– Vi behöver därför en tydlig nedväxling av löneökningarna för att klara vår framtida konkurrenskraft, avslutar han.

Viktigt med framtidsinriktade avtal

I sina yrkanden mot facken efterlyser Industriarbetsgivarna mer flexibilitet i kollektivavtalen.

– Vi måste få till kollektivavtal som möjliggör att vi ökar antalet timmar och att förläggning av arbetstiden bättre anpassas till verksamheternas behov, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

– Vi vill också bygga strukturer i avtalen så att de blir moderna och utvecklingsbara för att möta framtidens behov. På tjänstemannasidan har vi tillsammans med våra fackliga motparter kommit långt i arbetet med att skapa ett gemensamt tjänstemannaavtal för våra avtalsområden. Det är angeläget att arbetet kan slutföras under avtalsförhandlingarna, säger Per Widolf.

Industriarbetsgivarna efterlyser också längre avtal, under förutsättning att avtalen i sin helhet stärker företagens internationella konkurrenskraft.

– Basindustrin är kapitalintensiv och har långa planeringshorisonter. Vi har ett behov av stabilitet och ser därför gärna längre avtal, avslutar Per Widolf.

Bild av Pexels från Pixabay