Nyheter

Axolot Solutions har genomfört framgångsrika tester för rening av kadmium

Axolot Solutions har nu framgångsrikt genomfört tester med elfilteraskor i syfte att avskilja tungmetaller från flygaskor.  

Vid industriella förbränningsprocesser skapas askor, bottenaska och flygaska. Flygaska är den aska som avskiljs från förbränningsgaserna i ett elfilter och bottenaska är precis som det låter askan som blir kvar i botten. Flygaskan innehåller den allra största delen av de farliga ämnen som finns i bränslet eller bildas i processen.

Axolot Solutions har nu framgångsrikt genomfört tester med elfilteraskor i syfte att avskilja tungmetaller från flygaskor. Askan tvättas och tungmetallerna löses i tvättprocessen ut i vatten.

Detta vatten renas med Axolot Solutions AxoPur®-teknologi så att halterna av exempelvis kadmium efter rening kan understiga 1 mikrogram per liter. Tungmetaller som kadmium, bly och zink har vid dessa inledande tester kunnat reduceras med 95% eller mer.

Resultatet av processen är att mängden farligt avfall kan dramatiskt reduceras och möjlighet skapas för cirkulär användning av nyttoämnen som zink och slutförvaring av starkt miljöstörande ämnen som kadmium.