Nyheter

Industrin står redo för klimatomställningen – men var är incitamenten?

Industrin står redo för klimatomställningen och det offentliga erbjuder betydande medel för ny teknik. Men, den politiska styrningen ger inte tillräckliga incitament för att genomföra omställningen. Naturvårdsverket presenterar idag en ny rapport som analyserar trender i industrins klimatomställning.

Naturvårdsverket har, på egen initiativ, tagit fram denna rapport för att följa upp utvecklingen mot de svenska klimatmålen och klimataspekter av Generationsmålet. Analysen tar avstamp i de slutsatser som Naturvårdsverket presenterade i underlaget till klimatpolitisk handlingsplan under våren 2019. Årets rapport innehåller en fördjupad analys av industrins klimatomställning

Industrin står idag för omkring en tredjedel av Sveriges nuvarande utsläpp av växthusgaser. För att nå Sveriges långsiktiga mål – att nå netto-noll i utsläpp av växthusgaser senast 2045 – behövs en omfattande omställning inom industrin.

Rapporten visar att det behövs en övergång till förnybara bränslen, effektivisering och förändringar i befintlig produktionsteknik för att minska utsläppen. Det behövs även investeringar i helt nya tekniker såsom koldioxidinfångning och -lagring, och vätgasbaserad järn- och stålproduktion.

– Nya tekniker är nödvändiga för att industrins utsläpp ska nå nära noll. Samtidigt visar studier på stora möjligheter att minska utsläppen genom ökad resurseffektivitet i samhället och den cirkulära ekonomin, säger Daniel Engström Stenson, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Färdplanerna som olika industrisektorer tagit fram i samverkan med Fossilfritt Sverige visar även att omställningen är förankrad hos företag och branschorganisationer. Utmaningen för industrin består nu främst i att genomföra teknikomställningen i full skala.

Industrin står redo för omställningen och det offentliga erbjuder betydande medel för att forska, utveckla och demonstrera ny teknik, men den politiska styrningen ger inte tillräckliga incitament för att genomföra omställningen.

– Det finns medel för forskning, demonstration och pilotanläggningar tillgängliga hos både svenska och europeiska finansiärer. Däremot har utsläppshandeln som styrmedel ett fortsatt begränsat genomslag på industrins omställning säger Roman Hackl, klimatanalytiker på Naturvårdsverket.

Det begränsade genomslaget av utsläppshandeln beror på den stora tilldelningen av gratis utsläppsrätter till industrin och att priset på utsläppsrätter fortfarande inte är tillräckligt högt för att driva omställningen.

Regeringen behöver redan nu sätta spelreglerna för att se till att omställningen av den svenska industrin inte avstannar. Det handlar både om att verka inom EU för en ytterligare reform av EU:s system för handel med utsläppsrätter, och om att utreda komplement till handelssystemets styrsignal.

Bild av Frauke Feind från Pixabay