Nyheter

Beviljat bygglov för ny maskinhall hos SCA i Obbola

SCA har efter ett antal turer fått nytt bygglov beviljat för en ny maskinhall. En utmaning har varit den nya byggnadens höjd. Två olika detaljplaner som tillåter olika maxhöjd, 26 och 37 meter, påverkar förutsättningarna. En byggnadshöjd på 28,85 meter har nu beviljats av byggnadsnämnden i Umeå kommun.

SCA ansökte om en byggnad med en höjd på 29,8 meter. Byggnadsnämnden ansåg inte att det var en liten avvikelse från 26 meter så ärendet återremitterades för att höra närboende.

Närboende var negativa till byggnadens höjd. SCA har varit i kontakt med grannfastigheter och därefter omarbetat förslaget och sänkt maskinhallens byggnadshöjd till 28,85 meter. Boende i närheten av fabriken har fortsatt varit negativa till höjden. Byggnadsnämnden gör dock bedömningen att höjden 28,85 meter innebär en liten avvikelse mot planbestämmelserna och beviljar bygglov.

– SCA har omarbetat sitt förslag och sänkt byggnadens höjd från det ursprungliga förslaget. Med hänsyn av de stora byggnadsvolymer det är fråga om, rådande och tillkommande byggnadshöjder på fastigheten samt avstånd till närliggande fastigheter bedömer vi att den nya ansökan innebär en liten avvikelse, säger Mikael Berglund, byggnadsnämndens ordförande.

Bilden:
Planerad byggnad hos SCA i Obbola.
Illustration av Sweco